Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 3, Ngày 26/06/2018, 11:00
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2018 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ra ngoài tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ đó tăng cường mức độ tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Theo đó, yêu cầu đặt ra của Kế hoạch là công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo thông tin được truyền tải rộng rãi đến tất cả các đối tượng trong và ngoài tỉnh; Tuyên truyền viên phải nắm vững thông tin và cách thức sử dụng các  ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp để có thể tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Đoàn viên Đoàn TNCS là một tuyên truyền viên.

Nội dung công tác tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; Tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Cung cấp thông tin chung về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 đã được triển khai trong thời gan qua nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân; Giới thiệu mô hình, quy trình tổng thể quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo địa chỉ của Bưu điện; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các hệ thống tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng các hình thức: nhắn tin SMS, trang dịch vụ công và thiết bị tra cứu tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; Tập huấn và tuyên truyền trên hệ thống thông tin khác.

 tuyen truyen.jpg

Tuyên truyền Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng video clip

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch có sự phối hợp của các đơn vị như: Báo Tây Ninh, Đài PTTH Tây Ninh, Phòng Văn hoá-Thông tin huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

PCNTT

Lượt người xem:  Views:   254
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch