Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 2, Ngày 14/01/2019, 15:00
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/01/2019
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở bốn lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách tài chính công. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

Kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, Tiếp tục thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, chất lượng giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực; Cải cách thể chế triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh; Cải cách và kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã. Phấn đấu trong năm 2019, người dân và doanh nghiệp chỉ tới một địa điểm duy nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả, không phải đi lại nhiều lần, các hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, trước hẹn, tiến tới khắc phục không còn hồ sơ trễ hẹn. Đẩy mạnh rà soát, bổ sung thêm các TTHC được tiếp nhận qua mạng xã hội Zalo tại 3 cấp chính quyền. Trong năm 2019 xây dựng tiêu chí và chấm điểm chỉ số CCHC đối với tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc cấp huyện và UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Rà soát, tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc phân công, phân cấp theo thẩm quyền. Triển khai Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại một số cơ quan nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có biện pháp xử lý những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Kiện toàn và có phương án bố trí kế thừa nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công theo hướng đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm minh và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó.Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, nhất là việc triển khai dịch công trực tuyến…

Đối với cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhất là cấp huyện và cấp xã cần thường xuyên tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các ngành chủ trì giải quyết các TTHC liên thông phải chủ động phối hợp với các ngành khác để xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông đúng theo quy định. Tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng các dịch vụ công lập về y tế, chất lượng giáo dục.

Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về công tác CCHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn...

LA

Lượt người xem:  Views:   373
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch