Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 2, Ngày 23/11/2020, 10:00
Phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2020
Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

 Tây Ninh cơ bản hoàn thiện về hạ tầng đô thị thông minh tại các thành phố, thị xã trực thuộc. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy Chính quyền số. Doanh nghiệp phát triển dựa trên hạ tầng số và người dân tham gia tích cực xây dựng nền tảng xã hội số.

Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu vào nhóm các tỉnh, thành thực hiện chuyển đổi số tốt. Phát triển bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh.

 Đến năm 2025, Tây Ninh hoàn thiện Chính quyền điện tử và phát triển Chính quyền số:

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử;

- 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương;

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên; 100% hồ sơ được giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;

- 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai ở mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

- 80% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh không phải cung cấp lại.

- 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành;

- Triển khai, nhân rộng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% cuộc họp cấp tỉnh, 80% cuộc họp cấp huyện thực hiện thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của ủy ban nhân dân;

- Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm) để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội;

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

- Tây Ninh vào nhóm tốt về phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, về ứng dụng công nghệ thông tin (IDI), về an toàn, an ninh mạng (GCI).

 Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Kinh tế số chiếm 20% GRDP;

- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%;

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

 Về phát triển xã hội số

- Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã;

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh bảo đảm duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); Hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước (trừ những dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Giảm 40% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Tối thiểu có 02 huyện, thị xã, thành phố đạt cơ bản nền tảng về đô thị thông minh; Mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 01 xã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số;

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

- Kinh tế số chiếm 30% GDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%;

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng, cáp quang trên địa bàn tỉnh, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

CÁC GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN

* Về chuyển đổi số

- Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số

-  Phát triển hạ tầng số:

+ Bổ sung, nâng cấp trung tâm dữ liệu của tỉnh có năng lực tính toán cao và được kết nối đồng bộ để đảm bảo phục vụ các hệ thống thông tin của tỉnh tin cậy, ổn định, dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

+ Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của tỉnh.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng và phát triển mạng 5G tại tỉnh.

- Hạ tầng Internet vạn vật (IoT)

- Hạ tầng dữ liệu: Đến năm 2025, Tây Ninh sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ hạ tầng dữ liệu bao gồm:

+ Kiến trúc dữ liệu đối với những mảng dữ liệu quan trọng trong các hệ thống thuộc chính quyền điện tử của tỉnh (từ cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố) thông qua việc triển khai và khai thác Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, từ đó các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin đang vận hành và khai thác.

+ Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung trên cơ sở vừa cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản lý và dự báo, cũng như khai thác trực tiếp để xây dựng các ứng dụng mới. Hạ tầng dữ liệu cần đảm bảo được nhu cầu cung cấp và khai thác thông tin từ các hệ thống bên ngoài (từ hệ thống đô thị thông minh cũng như các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài).

-  Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cấp tỉnh (SOC); Xây dựng quy trình vận hành các hệ thống của tỉnh nhằm đảm bảo tính cập nhật liên tục theo các khuyến cáo về an toàn, an ninh thông tin, đánh giá các rủi ro, thường xuyên giám sát các nguy cơ, phát hiện, cảnh báo sớm các thay đổi hay tấn công vào các hệ thống.

*  Chính quyền số

- Triển khai có hiệu quả đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 1920/QĐ-UBND, ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh.

-  Phục vụ người dân và doanh nghiệp: Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân; Hoàn thiện Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia của người dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước: Các cán bộ, công chức được đào tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nhờ tận dụng công nghệ số và có đầy đủ thông tin, dữ liệu.

*   Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế số

- Phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số: Xây dựng kế hoạch phổ biến kiến thức chung về xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi sang kinh tế số, giới thiệu và chia sẻ các bài học thành công của doanh nghiệp khi chuyển đổi qua kinh tế số ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

- Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử: Thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode trong hoạt động thương mại điện tử và logistic; Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp: Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các hiệp hội thuộc các ngành khác nhau để tranh thủ sự hỗ trợ của các công ty tư vấn quản lý và công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số; Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số.

- Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức về các công nghệ số, các loại mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đang thành công nhờ các mô hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số; Tập trung xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, kiến tạo các mô hình sản xuất chất lượng cao, năng suất lao động cao.

* Xã hội số

Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, hình thành văn hóa số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

  • Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực

Việc lựa chọn ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, phải chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp trãi nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Các ngành cần tập trung chuyển đổi số gồm: Y tế; giáo dục; giao thông-vận tải; tài chính – ngân hàng; du lịch; nông nghiệp; môi trường; năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế số và xã hội số và các lĩnh vực khác khi có điều kiện.


 

 


Lượt người xem:  Views:   290
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch