Quy Hoạch Kế Hoạch
Thứ 4, Ngày 29/04/2020, 11:00
Triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/04/2020
Ngày 29/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 637/KH-STTT triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V được thực hiện thường xuyên đến hết Quý I/2021.

Theo đó, kế hoạch tập trung tuyên truyền nội dung sau:

Tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, quá trình ra đời, hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh sau 35 năm đổi mới; bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp.

 Nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

 Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp; các điển hình tiên tiến của tổ chức đảng và đảng viên trong triển khai thực hiện; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

 Những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh và của đất nước trong 5 năm qua; những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước, quốc tế; kết quả thực hiện các khâu đột phá, Chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020…

 Nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình đại hội (như: Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ,. giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025…) nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội.

Tuyên truyền các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó chú trọng ý kiến của cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí, về các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; diễn biến, kết quả đại hội các cấp, chú trọng tuyên truyền các đại hội điểm với những kinh nghiệm hay.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức và diễn biến, kết quả đại hội đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong thời điểm diễn ra đại hội (60 năm Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)),...

Kết quả phong trào thi đua của các ngành, đơn vị, địa phương, các công trình trọng điểm chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.

Tuyên truyền kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, Nhân dân quan tâm; định hướng tốt dư luận xã hội, tạo môi trường xã hội thuận lợi tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng các cấp (căn cứ theo báo cáo kết quả Đại hội); cung cấp thông tin, giới thiệu về tiểu sử các đồng chí trúng cử; danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp khóa mới.

Phân tích, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, chống phá đại hội Đảng của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội và tổ chức đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh tình cảm của Nhân dân hướng về Đảng, về đại hội đảng các cấp. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền… để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

 

 

 


Lượt người xem:  Views:   16
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy Hoạch Kế Hoạch