Quy Hoạch Kế Hoạch - Bưu chính - Viễn thông
 
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông câp nhật lên ứng dụng quản lý số liệu trên nền bản đồ số
 
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;- Số xã có đài truyền thanh; - Số thôn/ấp có hệ thống loa;Đính kèm biểu mẫu số liệu báo cáo
 
Nhằm thực hiện triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
 
Nội dung đang cập nhật
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
Ngày 12/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 25/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Với mục đích tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra, giảm tỷ lệ thương vong tai nạn giao thông, tiếp tục thực hiên năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy". Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng nhiệt liệt phong trào.

Theo đó, các chỉ tiêu trong kế hoạch được Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu thực hiện bao gồm:

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- 100% văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- 100% tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở là tin nóng, mang tính thời sự cao. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông năm 2019.

Nội dung phong trào thi đua là: Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, toàn thể cán bộ, công chức,viên chức, người lao động thực hiện đăng ký cam kết chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy"

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường  bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011-2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

Để phong trào thi đua đạt được hiệu quả thực chất, Sở TTTT phân công cụ thể nội dung cho các phòng chuyên môn thực hiện. Cuối năm có đánh giá và đề xuất cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Gia Thịnh

3/13/2019 9:00 AMĐã ban hànhKhácXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019
Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý thống nhất điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Tây Ninh nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Phát huy những ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung tổ chức hoạt động gồm thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cụm thông tin đối ngoại về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh về quê hương - đất nước - con người và truyền thống lịch sử tỉnh Tây Ninh đến với người dân trong và ngoài nước; truyền thông quảng bá phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh; Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại...

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí trong tỉnh, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

MN

2/26/2019 11:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở bốn lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách tài chính công. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

Kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, Tiếp tục thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, chất lượng giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực; Cải cách thể chế triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh; Cải cách và kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã. Phấn đấu trong năm 2019, người dân và doanh nghiệp chỉ tới một địa điểm duy nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả, không phải đi lại nhiều lần, các hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, trước hẹn, tiến tới khắc phục không còn hồ sơ trễ hẹn. Đẩy mạnh rà soát, bổ sung thêm các TTHC được tiếp nhận qua mạng xã hội Zalo tại 3 cấp chính quyền. Trong năm 2019 xây dựng tiêu chí và chấm điểm chỉ số CCHC đối với tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc cấp huyện và UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Rà soát, tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc phân công, phân cấp theo thẩm quyền. Triển khai Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại một số cơ quan nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có biện pháp xử lý những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Kiện toàn và có phương án bố trí kế thừa nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công theo hướng đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm minh và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó.Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, nhất là việc triển khai dịch công trực tuyến…

Đối với cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhất là cấp huyện và cấp xã cần thường xuyên tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các ngành chủ trì giải quyết các TTHC liên thông phải chủ động phối hợp với các ngành khác để xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông đúng theo quy định. Tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng các dịch vụ công lập về y tế, chất lượng giáo dục.

Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về công tác CCHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn...

LA

1/14/2019 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thôngBiểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông câp nhật lên ứng dụng quản lý số liệu trên nền bản đồ số
11/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020
Đó là  một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tại 3402/KH-UBND ngày 18/12/2017. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các sự kiện, chiến lược hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh, văn hóa và con người Tây Ninh, tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Tuyên truyền về các thỏa thuận quốc tế, nhất là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do mới. Phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông internet, phát thanh và truyền hình, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.  

Kế hoạch tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuyên truyền về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; khẳng định Việt Nam là nền kinh tế mở, phát triển năng động bền vững với chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định.

Tuyên truyền về APEC tuyên truyền vai trò, đóng góp của Việt Nam đối với APEC, nhấn mạnh các ý tưởng và sáng kiến đã đóng góp cho APEC. Từ đó, gây dựng niềm tin, góp phần vận động để Việt Nam nhận được sự ủng hộ, ứng cử thành công thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021. Việt Nam nằm trong vùng giao thoa của nhiều liên kết kinh tế quan trọng (AEC,RCEP,TPP...) đang hội nhập mạnh mẽ, có nhiều cải cách về môi trường đầu tư kinh doanh để phù hợp với luật chơi thương mại chung của Quốc tế; có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho doanh nghiệp nước ngoài. Tuyên truyền đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu và thiết thực về APEC

 Tuyên truyền về  ASEAN. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về cộng đồng ASEAN, những thách thức và lợi ích mà cộng đồng ASEAN mang lại. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến lợi ích cho doanh nghiệp và người dân được hưởng khi tham gia cộng đồng ASEAN, tuyên truyền các cam kết, biện pháp đã có về tự do thương mại, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề.  Thông tin tuyên truyền về Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...

Tuyên truyền về Các Hiệp định thương mại tự do. Phổ biến các nội dung sự kiện thể hiện tại các hiệp định thương mại tự do giữa VIệt Nam – Hàn Quốc, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA VN-EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu. Tuyên truyền những quyền lợi và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Tây Ninh nói riêng trong việc nắm bắt các lợi ích và cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, đồng thời phải thực hiện những nghĩa vụ theo các cam kết quốc tế được quy định trong các hiệp định thương mại tư do, cụ thể là các nội dung về thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

Tuyên truyền về Liên hợp quốc. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016 – 2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015 – 2019, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng quốc tế. Tăng cường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đến người dân, thông tin về các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.  Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Ủy ban di sản thế giới.

Tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh. Tuyên truyền những chính sách ưu đãi của tỉnh đã ban hành nhằm thu hút đầu tư và khẳng định Tây Ninh là điểm đến đầu tư lý tưởng, tạo nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, Tây Ninh là vùng giao thoa kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam và Phnom Pênh - Campuchia. Tuyên truyền về các hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh về các ngày kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngọai giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước. Tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Tây Ninh, các kết quả nổi bật của Tây Ninh trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng nội dung, cập nhật các thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và Cụm Thông tin cơ sở của tỉnh. Tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền lưu động ở cơ sở; xây dựng các chương trình, phóng sự phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện.

Phòng TTBCXB

9/12/2018 3:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020
Ngày 7/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2177/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng trục liên thông cho phép kết nối các phần mềm của tỉnh Tây Ninh có khả năng mở rộng để nối kết cổng thông tin quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể hoàn thành xây dựng và từng bước triển khai có hiệu quả nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh, cho phép các cơ sở dữ liệu dùng riêng tại các cơ quan, đơn vị kết nối chia sẻ dữ liệu. Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật. Đảm bảo trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung. Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

Kế hoạch tập trung xây dựng Dự án Trục liên thông cơ sở dữ liệu cấp tỉnh. Việc xây dựng Trục liên thông Cơ sở dữ liệu cấp tỉnh khi hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính quyền điện tử đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giúp chính quyền tỉnh Tây Ninh phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở ban ngành khác và UBND huyện/TP tổ chức xây dựng nhiệm vụ, dự án của Chương trình theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu.

Kiều Oanh

9/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018  Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ra ngoài tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ đó tăng cường mức độ tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Theo đó, yêu cầu đặt ra của Kế hoạch là công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo thông tin được truyền tải rộng rãi đến tất cả các đối tượng trong và ngoài tỉnh; Tuyên truyền viên phải nắm vững thông tin và cách thức sử dụng các  ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp để có thể tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Đoàn viên Đoàn TNCS là một tuyên truyền viên.

Nội dung công tác tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; Tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Cung cấp thông tin chung về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 đã được triển khai trong thời gan qua nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân; Giới thiệu mô hình, quy trình tổng thể quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo địa chỉ của Bưu điện; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các hệ thống tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng các hình thức: nhắn tin SMS, trang dịch vụ công và thiết bị tra cứu tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; Tập huấn và tuyên truyền trên hệ thống thông tin khác.

 tuyen truyen.jpg

Tuyên truyền Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng video clip

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch có sự phối hợp của các đơn vị như: Báo Tây Ninh, Đài PTTH Tây Ninh, Phòng Văn hoá-Thông tin huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

PCNTT

6/26/2018 11:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/PublishingImages/2018-06/tuyen truyen_Key_26062018105230.jpg
Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Ngày 6/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 33/KH-STTTT công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh đến với nhân dân trong và ngoài nước. Đặc biệt, nơi có kiều bào ta đang sinh sống, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các dự án cần kêu gọi đầu tư của tỉnh, liên doanh, liên kết vào các lĩnh vực của tỉnh.  Tăng cường năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Kế hoạch số 137a-KH/BCĐ, ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018 và Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.  Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);  Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thông tin đối ngoại (sản xuất phim tài liệu, phóng sự, đăng tải bài viết giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh trên các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương; sản xuất chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại trên đài truyền thanh các huyện, thành phố); tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, Người phát ngôn trên địa bàn tỉnh. Theo dõi nội dung tuyên truyền của các đơn vị trên lĩnh vực báo chí, truyền thông; tăng cường cung cấp thông tin đối ngoại trên cổng thông tin điện tử, hệ thống quang báo, báo điện tử, truyền hình… của tỉnh; chủ động và tăng cường cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Khmer, để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đất nước, đặc biệt là tiềm năng của tỉnh Tây Ninh, góp phần thu hút đầu tư, khách du lịch quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018.  Phối hợp với Đài Phát Thanh - Truyền hình Tây Ninh xây dựng các video clip giới thiệu, quảng bá hình ảnh Tây Ninh tiềm năng du lịch, kinh tế cũng như cơ hội đầu tư, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh trên Cụm Thông tin cơ sở của tỉnh. Chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thành phố xây dựng, sản xuất chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên Đài Truyền thanh 9 huyện, thành phố. Xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

Phòng TTBCXB

6/11/2018 3:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018

       Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thay thế văn bản giấy; sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản hành chính giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc với các cơ quan khác; góp phần thúc đẩy nhiệm vụ đổi mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

       Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 31/5/2017 về việc Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018.

       Mục tiêu Kế hoạch, đến năm 2018 đảm bảo 70% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã được sử dụng hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số; 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử; 89% Sở, ban, ngành; 100% UBND các huyện, thành phố; 100% UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số vào hệ thống một cửa điện tử.

       Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp về tài chính, giải pháp triển khai, cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số.

       Nội dung Kế hoạch1413.pdf

PCNTT

7/1/2017 9:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017

     Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017, theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2718/BTTTT-THH ngày 10/8/2016 và theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 5640/TB-VP ngày 14/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.

     Trong năm 2017, Tây Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng công nhệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh từng bước xây dựng chính quyền điện tử theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.  

KH CNTT 2017res.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017.


      Trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, tỉnh tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của các cấp; hệ thống thư điện tử đảm bảo việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nâng cấp, bổ sung tiện ích tích hợp vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành; Mở rộng triển khai chữ ký số cho cá nhân lãnh đạo và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện ứng dụng chữ ký số liên thông văn bản điện tử, xác thực các tài liệu điện tử, giảm thiểu sử dụng tài liệu, văn bản giấy. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội của tỉnh, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh phục vụ công tác quản lý điều hành; đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, các tổ chức trong nước và ngoài nước.

      Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tây Ninh tiếp tục mở rộng tiện ích, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, đồng thời phát triển mô hình "một cửa liên thông", đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tin học hóa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, duy trì hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường phương thức giao tiếp thông tin giữa công dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống thông tin phục vụ xử lý thủ tục hành chính như một cửa điện tử, tiếp dân, hỏi đáp trực tuyến.

      Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ được nâng cấp, trang bị nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng máy tính, sử dụng mạng Internet của cán bộ công chức, đảm bảo thực hiện, ứng dụng thuận tiện các hệ thống thông tin của tỉnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát triển mô hình chính quyền điện tử tại tỉnh. Song song, thực hiện rà soát, cung cấp thiết bị chứng thư số cho các đơn vị, cá nhân là lãnh đạo cơ quan nhà nước trong tỉnh nhằm chứng thực văn bản điện tử, đảm bảo quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ.

      Về công tác đảm bảo an toàn thông tin, kế hoạch đề ra các giải pháp nâng cấp, bảo trì hệ thống lưu trữ, hệ thống giám sát an toàn, an ninh thống tin, hệ thống máy chủ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chuyển dần mô hình triển khai phân tán thành triển khai tập trung đối với các hệ thống thông tin triển khai trên địa bàn tỉnh; Ban hành các quy chế vận hành hoạt động và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định; Triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hạ tầng và hệ thống thông tin triển khai ứng dụng tại tỉnh.

      Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Tây Ninh thực hiện phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cán bộ công chức kỹ năng ứng dụng hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, tập trung tập huấn kỹ năng hỗ trợ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cải cách hành chính; Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công tác thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tại Tây Ninh.

 

P.CNTT

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020

        Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

       Trong giai đoạn 5 năm, Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp và xây dựng hệ thống thông tin là đầu mối kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an ninh thông tin. 

      Đồng thời, thực hiện tin học hóa và đồng bộ hóa và đồng bộ các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp điều hành, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 100% văn bản điện tử theo quy định được chứng thực chữ ký số khi trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã dưới dạng điện tử được trao đổi trên môi trường mạng.

      Mặc khác, tỉnh chú trọng cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; Giảm  dần  số  lần  người  dân  phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. Đảm bảo trong giai đoạn 2016-2020, cung cấp đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đạt tỉ lệ 30% hồ sơ thủ tục hành chính phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

P.CNTT

2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấpCung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;- Số xã có đài truyền thanh; - Số thôn/ấp có hệ thống loa;Đính kèm biểu mẫu số liệu báo cáo
12/19/2016 11:00 AMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các Văn bản, căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình CNTT 2017Các Văn bản, căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình CNTT 2017
Các Văn bản, căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình CNTT 2017

​Nhằm hỗ trợ các đơn vị có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thống kê và lập danh mục các văn bản là cơ sở pháp lý thực hiện xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin hàng năm.

Tải Danh mục và các văn bản liên quan VI. VB XD Kehoach Quyhoach.rar

11/16/2016 9:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tây Ninh triển khai chương trình Viễn thông công ích năm 2020Tây Ninh triển khai chương trình Viễn thông công ích năm 2020
Nhằm thực hiện triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
Căn ​cứ Công văn số 1773/BTTTT-QLDN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn lập danh mục và sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hổ trợ thiết lập hạ tầng Viễn thông và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1520/UBND-VX ngày 06/6/2016 về việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh hướng dẫn việc lập danh sách đối tượng thụ hưởng, hồ sơ cần thiết khi đối tượng thụ hưởng đến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông phối  hợp với các sở ngành liên quan như: Sở Y Tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố lập danh sách các đối tượng thụ hưởng chương trình viễn thông công ích năm 2020.
Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện triển khai hạ tầng phục vụ chương trình viễn thông công ích có nhiệm vụ kết nối hạ tầng thông tin phục vụ các đối tượng được hưởng theo chương trình.

Các biểu mẫu văn bản đính kèm
https://sotttt.tayninh.gov.vn/Lists/UngDungCNTT/ChiTiet.aspx?ID=161&CategoryId=M%E1%BA%ABu%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o&InitialTabId=Ribbon.Read​
6/13/2016 5:00 PMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiếtViễn thông công ích, bưu chính, viễn thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục và các căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạchDanh mục và các căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch
Danh mục cung cấp danh sách các văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước.

Tải danh mục văn bản tại đây

3/9/2016 11:15 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin năm 2016Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin năm 2016

 Trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện 03 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý, tổng vốn đầu tư được phân bổ là 7.100.000.000 đồng. Hiện các dự án đã hoàn tất các công tác đấu thầu và trong giai đoạn hoàn thành, ước thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015.

Với mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển năm 2016 với 02 dự án công nghệ thông tin. Tổng vốn đầu tư đề xuất gần 40.000.000.000 đồng. Các dự án này đã thực hiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư năm 2015 và dự kiến triển khai trong năm 2016.

Cũng trong Kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề xuất ghi vốn thực hiện 03 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2016 nhằm đảm bảo hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập.

LN

7/29/2015 3:10 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015

 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh; Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 824/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Kế hoạch này được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan báo chí và người dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; về vai trò, vị trí công tác thông tin đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển đất nước, tỉnh. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin tình hình thế giới và trong nước đến với nhân dân trong tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung tổ chức hoạt động gồm thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh; Tổ chức các sự kiện trong tỉnh, trong nước giới thiệu, quảng bá thương hiệu, đặc trưng của địa phương; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại; Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại; Đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái; Họp báo cung cấp thông tin.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

TK

5/27/2015 8:10 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung đang được cập nhậtNội dung đang được cập nhật
Nội dung đang cập nhật
4/7/2015 1:45 PMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg