Quy Hoạch Kế Hoạch - Bưu chính - Viễn thông
 
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;- Số xã có đài truyền thanh; - Số thôn/ấp có hệ thống loa;Đính kèm biểu mẫu số liệu báo cáo
 
Nhằm thực hiện triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
 
Nội dung đang cập nhật
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018  Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ra ngoài tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ đó tăng cường mức độ tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Theo đó, yêu cầu đặt ra của Kế hoạch là công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo thông tin được truyền tải rộng rãi đến tất cả các đối tượng trong và ngoài tỉnh; Tuyên truyền viên phải nắm vững thông tin và cách thức sử dụng các  ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp để có thể tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Đoàn viên Đoàn TNCS là một tuyên truyền viên.

Nội dung công tác tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; Tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Cung cấp thông tin chung về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 đã được triển khai trong thời gan qua nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân; Giới thiệu mô hình, quy trình tổng thể quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo địa chỉ của Bưu điện; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các hệ thống tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng các hình thức: nhắn tin SMS, trang dịch vụ công và thiết bị tra cứu tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; Tập huấn và tuyên truyền trên hệ thống thông tin khác.

 tuyen truyen.jpg

Tuyên truyền Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng video clip

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch có sự phối hợp của các đơn vị như: Báo Tây Ninh, Đài PTTH Tây Ninh, Phòng Văn hoá-Thông tin huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

PCNTT

6/26/2018 11:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/PublishingImages/2018-06/tuyen truyen_Key_26062018105230.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018

       Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thay thế văn bản giấy; sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản hành chính giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc với các cơ quan khác; góp phần thúc đẩy nhiệm vụ đổi mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

       Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 31/5/2017 về việc Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018.

       Mục tiêu Kế hoạch, đến năm 2018 đảm bảo 70% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã được sử dụng hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số; 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử; 89% Sở, ban, ngành; 100% UBND các huyện, thành phố; 100% UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số vào hệ thống một cửa điện tử.

       Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp về tài chính, giải pháp triển khai, cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số.

       Nội dung Kế hoạch1413.pdf

PCNTT

7/1/2017 9:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017

     Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017, theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2718/BTTTT-THH ngày 10/8/2016 và theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 5640/TB-VP ngày 14/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.

     Trong năm 2017, Tây Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng công nhệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh từng bước xây dựng chính quyền điện tử theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.  

KH CNTT 2017res.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017.


      Trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, tỉnh tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của các cấp; hệ thống thư điện tử đảm bảo việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nâng cấp, bổ sung tiện ích tích hợp vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành; Mở rộng triển khai chữ ký số cho cá nhân lãnh đạo và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện ứng dụng chữ ký số liên thông văn bản điện tử, xác thực các tài liệu điện tử, giảm thiểu sử dụng tài liệu, văn bản giấy. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội của tỉnh, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh phục vụ công tác quản lý điều hành; đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, các tổ chức trong nước và ngoài nước.

      Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tây Ninh tiếp tục mở rộng tiện ích, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, đồng thời phát triển mô hình "một cửa liên thông", đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tin học hóa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, duy trì hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường phương thức giao tiếp thông tin giữa công dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống thông tin phục vụ xử lý thủ tục hành chính như một cửa điện tử, tiếp dân, hỏi đáp trực tuyến.

      Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ được nâng cấp, trang bị nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng máy tính, sử dụng mạng Internet của cán bộ công chức, đảm bảo thực hiện, ứng dụng thuận tiện các hệ thống thông tin của tỉnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát triển mô hình chính quyền điện tử tại tỉnh. Song song, thực hiện rà soát, cung cấp thiết bị chứng thư số cho các đơn vị, cá nhân là lãnh đạo cơ quan nhà nước trong tỉnh nhằm chứng thực văn bản điện tử, đảm bảo quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ.

      Về công tác đảm bảo an toàn thông tin, kế hoạch đề ra các giải pháp nâng cấp, bảo trì hệ thống lưu trữ, hệ thống giám sát an toàn, an ninh thống tin, hệ thống máy chủ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chuyển dần mô hình triển khai phân tán thành triển khai tập trung đối với các hệ thống thông tin triển khai trên địa bàn tỉnh; Ban hành các quy chế vận hành hoạt động và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định; Triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hạ tầng và hệ thống thông tin triển khai ứng dụng tại tỉnh.

      Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Tây Ninh thực hiện phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cán bộ công chức kỹ năng ứng dụng hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, tập trung tập huấn kỹ năng hỗ trợ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cải cách hành chính; Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công tác thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tại Tây Ninh.

 

P.CNTT

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020

        Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

       Trong giai đoạn 5 năm, Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp và xây dựng hệ thống thông tin là đầu mối kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an ninh thông tin. 

      Đồng thời, thực hiện tin học hóa và đồng bộ hóa và đồng bộ các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp điều hành, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 100% văn bản điện tử theo quy định được chứng thực chữ ký số khi trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã dưới dạng điện tử được trao đổi trên môi trường mạng.

      Mặc khác, tỉnh chú trọng cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; Giảm  dần  số  lần  người  dân  phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. Đảm bảo trong giai đoạn 2016-2020, cung cấp đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đạt tỉ lệ 30% hồ sơ thủ tục hành chính phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

P.CNTT

2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấpCung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;- Số xã có đài truyền thanh; - Số thôn/ấp có hệ thống loa;Đính kèm biểu mẫu số liệu báo cáo
12/19/2016 11:00 AMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các Văn bản, căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình CNTT 2017Các Văn bản, căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình CNTT 2017
Các Văn bản, căn cứ pháp lý thực hiện xây dựng Quy hoạch, kế hoạch, chương trình CNTT 2017

​Nhằm hỗ trợ các đơn vị có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thống kê và lập danh mục các văn bản là cơ sở pháp lý thực hiện xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin hàng năm.

Tải Danh mục và các văn bản liên quan VI. VB XD Kehoach Quyhoach.rar

11/16/2016 9:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tây Ninh triển khai chương trình Viễn thông công ích năm 2020Tây Ninh triển khai chương trình Viễn thông công ích năm 2020
Nhằm thực hiện triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
Căn ​cứ Công văn số 1773/BTTTT-QLDN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn lập danh mục và sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hổ trợ thiết lập hạ tầng Viễn thông và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1520/UBND-VX ngày 06/6/2016 về việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh hướng dẫn việc lập danh sách đối tượng thụ hưởng, hồ sơ cần thiết khi đối tượng thụ hưởng đến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông phối  hợp với các sở ngành liên quan như: Sở Y Tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố lập danh sách các đối tượng thụ hưởng chương trình viễn thông công ích năm 2020.
Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện triển khai hạ tầng phục vụ chương trình viễn thông công ích có nhiệm vụ kết nối hạ tầng thông tin phục vụ các đối tượng được hưởng theo chương trình.

Các biểu mẫu văn bản đính kèm
https://sotttt.tayninh.gov.vn/Lists/UngDungCNTT/ChiTiet.aspx?ID=161&CategoryId=M%E1%BA%ABu%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o&InitialTabId=Ribbon.Read​
6/13/2016 5:00 PMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiếtViễn thông công ích, bưu chính, viễn thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục và các căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạchDanh mục và các căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch
Danh mục cung cấp danh sách các văn bản Quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước.

Tải danh mục văn bản tại đây

3/9/2016 11:15 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin năm 2016Sở Thông tin và Truyền thông: xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin năm 2016

 Trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện 03 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý, tổng vốn đầu tư được phân bổ là 7.100.000.000 đồng. Hiện các dự án đã hoàn tất các công tác đấu thầu và trong giai đoạn hoàn thành, ước thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015.

Với mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển năm 2016 với 02 dự án công nghệ thông tin. Tổng vốn đầu tư đề xuất gần 40.000.000.000 đồng. Các dự án này đã thực hiện báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư năm 2015 và dự kiến triển khai trong năm 2016.

Cũng trong Kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề xuất ghi vốn thực hiện 03 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2016 nhằm đảm bảo hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập.

LN

7/29/2015 3:10 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015

 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh; Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định 824/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2015.

Kế hoạch này được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan báo chí và người dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; về vai trò, vị trí công tác thông tin đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển đất nước, tỉnh. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin tình hình thế giới và trong nước đến với nhân dân trong tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung tổ chức hoạt động gồm thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh; Tổ chức các sự kiện trong tỉnh, trong nước giới thiệu, quảng bá thương hiệu, đặc trưng của địa phương; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại; Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại; Đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái; Họp báo cung cấp thông tin.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

TK

5/27/2015 8:10 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung đang được cập nhậtNội dung đang được cập nhật
Nội dung đang cập nhật
4/7/2015 1:45 PMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg