Quy Hoạch Kế Hoạch - Khác
 
Ngày 12/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 25/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
Kế hoạch chuyển đổi số Bộ TT&TT: Sớm hình thành hệ sinh thái sốKế hoạch chuyển đổi số Bộ TT&TT: Sớm hình thành hệ sinh thái số
(Mic.gov.vn) -
Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cho một giai đoạn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, điều hành. Và một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính là ban hành kế hoạch cụ thể.

Vì những lý do đó, đồng thời nhằm thúc đẩy, phát triển hiệu quả hơn quá trình chuyển đổi số (CĐS) toàn ngành TT&TT, Bộ TT&TT vừa ban hành, phê duyệt Kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2025 - Hình thành hệ sinh thái số trong Bộ.

Thực hiện thành công nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Theo đó, Kế hoạch gồm 05 danh mục dự án (Hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu, ứng dụng - dịch vụ, an toàn thông tin), 06 nhóm nhiệm vụ (Tổ chức, tuyên truyền, duy trì - vận hành hệ thống thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, số hóa, tổng kết - đánh giá).

20200107-pg1.jpg

Kế hoạch nêu rõ: Người đứng đầu tại mỗi đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng việc gắn nhiệm vụ về ứng dụng CNTT với mục tiêu CĐS - Ảnh minh họa (Internet)

Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh cụ thể 27 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ cần tích cực triển khai trong năm 2021 như: Duy trì, vận hành, nâng cấp và phát triển hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ; phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; phát triển môi trường cộng tác MyMinistry của Bộ TT&TT; xây dựng Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử (CPĐT)…

Cụ thể, Bộ TT&TT quyết tâm chỉ đạo toàn ngành TT&TT thực hiện hiệu quả các mục tiêu tổng quát, trong đó đổi mới, tiên phong trong việc: Tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud First); phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng sử dụng chung hạ tầng số, nền tảng số và các dịch vụ CNTT sẵn có.

Đồng thời, sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong các hoạt động quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công thuận tiện theo phương thức số (dịch vụ số), mang lại giá trị gia tăng cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đẩy mạnh việc cung cấp dữ liệu mở, hoàn thiện kho dữ liệu số đáp ứng các yêu cầu về kết nối, truy cập, chia sẻ tài nguyên thông tin, dữ liệu trong, ngoài bộ và cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia.

Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu:"Thực hiện đầy đủ, thành công các nhiệm vụ, giải pháp giao cho Bộ TT&TT tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Năm 2021-2023: Nền tảng dữ liệu "từ một nguồn"

Theo Kế hoạch, các mục tiêu về hạ tầng, ứng dụng được xây dựng cụ thể qua từng năm như:

Hiện đại hóa hạ tầng CNTT

Năm 2021: Đảm bảo Mạng diện rộng của Bộ đáp ứng tối thiểu 60% lưu lượng truy nhập nội bộ vào các hệ thống thông tin, CSDL của Bộ (giảm bớt phụ thuộc vào Internet).

Năm 2021-2023: Hình thành mạng lưới trung tâm dữ liệu dự phòng nhiều điểm, đáp ứng 80% nhu cầu lưu trữ, tính toán và xử lý dữ liệu của Bộ, có tính sẵn sàng, độ ổn định cao; thiết lập hạ tầng điện toán đám mây riêng của Bộ, chuyển đổi tài nguyên kỹ thuật (mạng, máy chủ, lưu trữ) thành các dịch vụ đám mây, sẵn sàng ghép nối với nhiều đám mây để hình thành mô hình đám mây thống nhất, linh hoạt; triển khai nền tảng dữ liệu theo nguyên tắc "dữ liệu từ một nguồn"...

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ:

Năm 2021: Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đã được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản, tài liệu điện tử; 100% chỉ số phát triển ngành TT&TT được kịp thời cập nhật và trình chiếu trên bảng hiển thị số liệu (dashboard); 100% nhiệm vụ giao xuống các đơn vị thuộc Bộ được cập nhật trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ...

Năm 2022: 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành...

Năm 2023: 100% CSDL chuyên ngành của Bộ được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trong hoạt động của Bộ; 100% cán bộ, công chức, viên chức được định kỳ hàng năm tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó, 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu...

Năm 2024: 100% đơn vị thuộc Bộ sử dụng ứng dụng về quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thi đua - khen thưởng; 90% ứng dụng, phần mềm phục vụ công việc của CBCCVC Bộ TT&TT được đưa lên đám mây, dưới dạng một giao diện sử dụng, tương tác duy nhất...

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN)

Năm 2021: Đảm bảo 90% người dân, DN hài lòng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; 70% hồ sơ thủ tục hành chính nộp (bao gồm trực tiếp và trực tuyến) được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng...

Năm 2022: Cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử, kịp thời trao đổi, giải đáp thắc mắc, kiến nghị tổ chức, cá nhân; hoàn thiện 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần và thanh toán điện tử (nếu dịch vụ cần được định danh, xác thực, thanh toán)...

Năm 2023: Phát triển, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị thuộc Bộ sang dữ liệu số.

Năm 2024: Mở dữ liệu của các đơn vị thuộc Bộ theo đúng quy định của pháp luật; làm trước đối với dữ liệu thuộc lĩnh vực viễn thông, Internet; ứng dụng CNTT, phục vụ nhu cầu tra cứu, thực hiện dịch vụ công và các nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài Bộ.

Tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số tập trung

Bên cạnh những mục tiêu cụ thể đề ra, kế hoạch cũng nêu ra các nhiệm vụ cần thực hiện như: Hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; xây dựng - phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng; Phát triển nguồn nhân lực...

Hoàn thiện môi trường pháp lý: Đảm bảo duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử và các văn bản hướng; xây dựng, ban hành quy định mức độ tối thiểu đối với thông số kỹ thuật của thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại; bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành về ứng dụng CNTT và ATTT phù hợp với yêu cầu thực tiễn; xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích thuê dịch vụ CNTT và ATTT…

Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số: Kết hợp mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, mạng diện rộng, nội bộ thành một hạ tầng mạng khép kín; quy hoạch các trung tâm dữ liệu thuộc Bộ, kết nối trực tiếp với hệ thống trung chuyển Internet quốc gia (VNIX); tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số tập trung; chuyển đổi toàn bộ mạng lưới, hệ thống thông tin, ứng dụng CNTT sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)…

Xây dựng, phát triển nền tảng số: Hoàn thiện hệ thống xác thực điện tử dùng chung MicConnect và mở rộng triển khai cơ chế đăng nhập một lần cho các hệ thống thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ; sẵn sàng liên thông với Nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử quốc gia (NIXA); xây dựng bộ công cụ ký số cho các giao dịch trên môi trường mạng, hoàn thiện nền tảng cung cấp DVC trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử; thực hiện hệ thống hóa mã định danh, quản lý danh mục điện tử chung...

Phát triển dữ liệu: Thiết kế kiến trúc dữ liệu tổng thể, các định dạng gói tin, danh mục chỉ mục dữ liệu và dịch vụ dữ liệu chia sẻ; thiết lập Kho dữ liệu điện tử dùng chung; triển khai kết nối, liên thông dữ liệu từ các hệ thống, cơ sở dữ liệu đang hoạt động (trong Bộ và ngoài Bộ) thông qua các hệ thống, nền tảng chia sẻ, tích hợp của Bộ (LGSP), của quốc gia (VDXP, NGSP)...

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ: Các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ; xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ cải cách hành chính; hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; xây dựng mới, nâng cấp các hệ thống, ứng dụng CNTT chuyên ngành như: báo chí, xuất bản, bưu chính, tần số...

Phát triển triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và DN: Hoàn thiện Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; triển khai các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của Bộ; hoàn thiện chức năng đánh giá sự hài lòng về chất lượng DVC, chức năng tổng hợp tiến độ, tình hình xử lý thủ tục hành chính...

Bảo đảm ATTT mạng: Xây dựng, ban hành, áp dụng và thường xuyên rà soát quy trình quản lý ATTT; nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống mạng, CSDL và các hệ thống thông tin; triển khai công tác giám sát ATTT mạng toàn diện cho hệ thống máy chủ, máy trạm; thúc đẩy hoạt động bảo hiểm rủi ro cho CĐS, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng...

Phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục bổ sung, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách CNTT và ATTT; chủ động nghiên cứu, hợp tác, phát triển nguồn nhân lực; thường xuyên tổ chức đánh giá kỹ năng số, có chính sách ưu đãi các cá nhân được giao nhiệm vụ về CNTT và ATTT tại các đơn vị thuộc Bộ...

Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Để đảm bảo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, Bộ TT&TT đã xây dựng các giải pháp cụ thể. Đó là tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, DN. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số rộng rãi, qua nhiều kênh truyền thông, mà chủ yếu là hệ thống cổng thông tin điện tử và các trang tin điện tử của các đơn vị.

Bộ TT&TT chú trọng, khuyến khích việc tăng cường tương tác giữa CBCCVC và người lao động thuộc Bộ với người dân, DN sử dụng công nghệ số (thiết bị di động, các mạng xã hội, các kênh thông tin phi truyền thống khác).

Bộ cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông về các hệ thống, ứng dụng của Bộ có đối tượng sử dụng là tổ chức, người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua thư điện tử, ứng dụng di động trực tiếp đến người dùng.

Đặc biệt, người đứng đầu tại mỗi đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng việc gắn nhiệm vụ về ứng dụng CNTT với mục tiêu CĐS, cải cách văn hóa, phương thức làm việc và các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số an toàn, tích cực.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT chủ động phối hợp với DN thử nghiệm công nghệ mới, các giải pháp, dịch vụ CNTT dựa trên công nghệ số.

Bộ TT&TT sẽ huy động sự tham gia của cộng đồng, cho phép các tổ chức, DN cùng khai thác hệ thống CNTT, các nền tảng và CSDL của Bộ phục vụ việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm CPĐT, chính phủ số số ứng dụng công nghệ mới.

Kiểm tra, đánh giá và công bố các giải pháp, sản phẩm số của DN đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và giá trị sử dụng trong hoạt động phát triển chính phủ số.

"Triển khai các hoạt động tìm hiểu thực tế mô hình phát triển CPĐT, CĐS thành công tại các nước và tham gia các tổ chức quốc tế, các sáng kiến quốc tế; quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT, dịch vụ chính phủ số của các DN số Việt Nam...", kế hoạch nêu rõ.

Ngoài các giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, kế hoạch cũng nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ cần cụ thể hóa thực hiện thành các đề án, dự án, công việc rõ thời gian thực hiện và kết quả đầu ra; phải có báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Kế hoạch này theo hướng dẫn và yêu cầu của Trung tâm thông tin để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Việc tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các dự án, nhiệm vụ CNTT phải được giao theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch ngân sách nhà nước./.

Trọng Thành

Nguồn: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/146023/Ke-hoach-chuyen-doi-so-Bo-TT-TT--Som-hinh-thanh-he-sinh-thai-so.html


1/12/2021 10:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/PublishingImages/2021-01/20200107pg1_Key_12012021093047.jpg
Tây Ninh: Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0Tây Ninh: Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0
UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (phiên bản 2.0).

Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) phiên bản 2.0 bổ sung, cập nhật mô hình kiến trúc phù hợp với sự phát triển của xu hướng phát triển của CPĐT hướng tới Chính phủ số. Cập nhật, bổ sung các khái niệm Khung kiến trúc CPĐT, Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh; các nguyên tắc xây dựng kiến trúc; tầm nhìn kiến trúc; định hướng phát triển CPĐT Việt Nam phù hợp với hiện tại; các xu thế công nghệ phát triển như Cloud Computing, AI, Big Data và hạ tầng truyền dẫn mạng TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước. Thể hiện rõ 5 mô hình tham chiếu để tỉnh Tây Ninh xây dựng kiến trúc: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc dữ liệu, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc Kỹ thuật - công nghệ, Kiến trúc An toàn thông tin.

Kiến trúc CQĐT là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các DVCTT của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng CQĐT tỉnh; kiến trúc CQĐT là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; xây dựng CQĐT thành công ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, hướng tới các hoạt động hành chính không giấy; bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 ban hành kèm theo chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống CSDL tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng.

Tài liệu báo cáo kiến trúc CQĐT này áp dụng cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh Tây Ninh. Các cơ quan khác (gồm Cơ quan Đảng, Đoàn thể, Hội, …) có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT của mình. Tài liệu làm rõ các thành phần trong CQĐT theo hướng kiến trúc được áp dụng khi triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các tổ chức khác có thể tham khảo áp dụng để bảo đảm kết nối, liên thông, triển khai đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong Kiến trúc CQĐT của tỉnh phiên bản 2.0 mới ban hành, UBND tỉnh đã nêu rõ các định hướng phát triển chính quyền điện tử của địa phương, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với xu thế phát triển chính quyền điện tử; xây dựng chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân.

Cụ thể, để hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng Nghị quyết, đề án, chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT tỉnh, phát triển chính quyền số các cấp; thử nghiệm phát triển dịch vụ đô thị thông minh; xây dựng, cập nhật bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu...

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm xây dựng chính quyền điện tử gắn kết với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, song song với việc tăng cường hoạt động bảo đảm an toàn cho hệ thống CNTT của tỉnh, Tây Ninh sẽ tập trung triển khai dịch vụ chứng thực điện tử chữ ký số cho các hệ thống thông tin. Đặc biệt là, triển khai giải pháp ký số từ xa, trên thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2021 – 2025.

Một mục tiêu cụ thể đặt ra trong phát triển chính quyền điện tử tỉnh đến năm 2025, phấn đấu đạt 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống CQĐT được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 80% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và theo dõi tình hình thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (phiên bản 2.0) đã được phê duyệt theo đúng quy định.

LA


1/5/2021 10:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết của Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyếnNghị quyết của Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Nghị quyết lưu ý cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Nghị quyết của Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
Ứng dụng dịch vụ công để cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Lương Bằng

Chính phủ đánh giá: Mặc dù là nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp (thứ 127), nhưng nước ta vẫn đạt vị trí 70 về Môi trường kinh doanh năm 2019 (tăng 20 bậc so với năm 2015) và thứ 67 về Năng lực canh tranh toàn cầu 4.0 (tăng 10 bậc so với năm 2018).

Trong 5 năm qua, Năng lực cạnh tranh du lịch tăng 12 bậc, xếp thứ 63; Hiệu quả logistics tăng 25 bậc, xếp thứ 39; Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 17 bậc, xếp thứ 42. Đặc biệt, xếp hạng về phát triển bền vững tăng 34 bậc, từ thứ 88 năm 2016 lên thứ 49 năm 2020.

Ngoài ra, không ít chỉ số, tiêu chí cụ thể của nước ta được ghi nhận tiến bộ vượt bậc như: Tiếp cận điện năng tăng 81 bậc, xếp thứ 27; ứng dụng công nghệ thông tin tăng 54 bậc, xếp thứ 41, v.v...

Chính phủ nhận định: Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong tình hình mới; là năm đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề và khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 và 2020). Trong đó, tập trung vào các nhóm chỉ số, chỉ tiêu cụ thể, gồm: cấp phép xây dựng, Đăng ký tài sản, Giải quyết tranh chấp hợp đồng, Giải quyết phá sản doanh nghiệp, Chất lượng quản lý hành chính đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, Chất lượng đào tạo nghề, Kỹ năng của sinh viên, Đăng ký phát minh sáng chế, Kiểm soát tham nhũng, Mức độ tham gia giao dịch trực tuyến, Cơ hội việc làm trong các ngành thâm dụng tri thức, Môi trường sinh thái bền vững.

Ngoài ra, các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố phải tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Một là xác định rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì. Hai là phân định minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị phối hợp. Đồng thời, chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên, môi trường; thực hiện tích hợp các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Chính phủ cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; nhấn mạnh các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nghị quyết của Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
Dịch vụ công bước đầu có sự thay đổi nhờ công nghệ thông tin. Ảnh: Lương Bằng

"Tập trung thực hiện: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân (như các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội); Đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào xây dựng chính quyền; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước; Xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025", Nghị quyết nêu rõ.

Lương Bằng

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/nghi-quyet-cua-chinh-phu-day-manh-chuyen-doi-so-ung-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-702661.html


1/5/2021 10:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/PublishingImages/2021-01/20201221-135211_Key_05012021094439.jpg
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2021Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2021
Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Kế hoạch tập trung thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên nguyên tắc đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam; thông tin về những thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiềm năng kinh tế, du lịch văn hóa lịch sử tỉnh Tây Ninh.

Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, mạng xã hội, nội dung số để phục vụ công tác tuyền truyền, tăng thêm hiệu quả thông tin đối ngoại.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cộng đồng ASEAN; vai trò Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại với Campuchia nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia; tăng cường nội dung thông tin, giao lưu văn hóa với các tỉnh Svay Riêng, Prey Veng và Tbong Khmum.

Tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam và của tỉnh Tây Ninh; tiếp tục tăng cường công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh, về thành tựu quyền con người thuộc phạm vi quản lý; lý luận phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc có dụng ý xấu của các thế lực thù địch; phát ngôn và cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong nước và truyền thông nước ngoài (nếu có) về Việt Nam và tỉnh Tây Ninh; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin về nội dung và kết quả công tác đảm bảo quyền con người cho báo chí.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương trong năm 2021.

 Thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chủ động nắm bắt tình hình, các hoạt động tuyên truyền sai lệch, xuyên tạc về chủ quyền biên giới, biển, đảo; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và các đề án, chương trình tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo; tăng cường công tác phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, lưu hành các sản phẩm thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Tây Ninh với các tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác, đầu tư, địa điểm du lịch theo hướng thống nhất tài liệu tuyên truyền, quảng bá chính thức của tỉnh; chú trọng xây dựng các sản phẩm thông tin đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ (nếu đủ điều kiện) nhằm giới thiệu về địa phương để làm quà tặng, quà biếu cho các đoàn khách quốc tế, khách du lịch, kiều bào, phóng viên nước ngoài đến tìm hiểu và đưa tin về tỉnh (sách, ấn phẩm, tờ rời, tờ gấp, các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng của tỉnh).

TH

12/9/2020 5:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030Phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

 Tây Ninh cơ bản hoàn thiện về hạ tầng đô thị thông minh tại các thành phố, thị xã trực thuộc. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy Chính quyền số. Doanh nghiệp phát triển dựa trên hạ tầng số và người dân tham gia tích cực xây dựng nền tảng xã hội số.

Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu vào nhóm các tỉnh, thành thực hiện chuyển đổi số tốt. Phát triển bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh.

 Đến năm 2025, Tây Ninh hoàn thiện Chính quyền điện tử và phát triển Chính quyền số:

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử;

- 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương;

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên; 100% hồ sơ được giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;

- 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai ở mức độ 4; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

- 80% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh không phải cung cấp lại.

- 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành;

- Triển khai, nhân rộng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% cuộc họp cấp tỉnh, 80% cuộc họp cấp huyện thực hiện thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của ủy ban nhân dân;

- Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm) để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội;

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

- Tây Ninh vào nhóm tốt về phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, về ứng dụng công nghệ thông tin (IDI), về an toàn, an ninh mạng (GCI).

 Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Kinh tế số chiếm 20% GRDP;

- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%;

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

 Về phát triển xã hội số

- Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã;

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Mục tiêu đến năm 2030, Tây Ninh bảo đảm duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); Hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước (trừ những dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Giảm 40% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Tối thiểu có 02 huyện, thị xã, thành phố đạt cơ bản nền tảng về đô thị thông minh; Mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 01 xã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số;

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

- Kinh tế số chiếm 30% GDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%;

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng, cáp quang trên địa bàn tỉnh, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

CÁC GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN

* Về chuyển đổi số

- Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số

-  Phát triển hạ tầng số:

+ Bổ sung, nâng cấp trung tâm dữ liệu của tỉnh có năng lực tính toán cao và được kết nối đồng bộ để đảm bảo phục vụ các hệ thống thông tin của tỉnh tin cậy, ổn định, dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

+ Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng thống nhất, đồng bộ và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của tỉnh.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng và phát triển mạng 5G tại tỉnh.

- Hạ tầng Internet vạn vật (IoT)

- Hạ tầng dữ liệu: Đến năm 2025, Tây Ninh sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ hạ tầng dữ liệu bao gồm:

+ Kiến trúc dữ liệu đối với những mảng dữ liệu quan trọng trong các hệ thống thuộc chính quyền điện tử của tỉnh (từ cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố) thông qua việc triển khai và khai thác Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, từ đó các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần chuẩn hóa và tái cấu trúc lại các hệ thống thông tin đang vận hành và khai thác.

+ Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung trên cơ sở vừa cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản lý và dự báo, cũng như khai thác trực tiếp để xây dựng các ứng dụng mới. Hạ tầng dữ liệu cần đảm bảo được nhu cầu cung cấp và khai thác thông tin từ các hệ thống bên ngoài (từ hệ thống đô thị thông minh cũng như các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài).

-  Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Xây dựng hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cấp tỉnh (SOC); Xây dựng quy trình vận hành các hệ thống của tỉnh nhằm đảm bảo tính cập nhật liên tục theo các khuyến cáo về an toàn, an ninh thông tin, đánh giá các rủi ro, thường xuyên giám sát các nguy cơ, phát hiện, cảnh báo sớm các thay đổi hay tấn công vào các hệ thống.

*  Chính quyền số

- Triển khai có hiệu quả đề án xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 1920/QĐ-UBND, ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh.

-  Phục vụ người dân và doanh nghiệp: Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân; Hoàn thiện Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tận dụng các kênh xã hội để tương tác và gia tăng sự tham gia của người dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước: Các cán bộ, công chức được đào tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nhờ tận dụng công nghệ số và có đầy đủ thông tin, dữ liệu.

*   Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế số

- Phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số: Xây dựng kế hoạch phổ biến kiến thức chung về xây dựng lộ trình và thực hiện chuyển đổi sang kinh tế số, giới thiệu và chia sẻ các bài học thành công của doanh nghiệp khi chuyển đổi qua kinh tế số ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

- Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử: Thúc đẩy việc áp dụng nhanh chóng nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode trong hoạt động thương mại điện tử và logistic; Tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp: Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các hiệp hội thuộc các ngành khác nhau để tranh thủ sự hỗ trợ của các công ty tư vấn quản lý và công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số; Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số.

- Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức về các công nghệ số, các loại mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đang thành công nhờ các mô hình kinh doanh sáng tạo với công nghệ số; Tập trung xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, kiến tạo các mô hình sản xuất chất lượng cao, năng suất lao động cao.

* Xã hội số

Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, hình thành văn hóa số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

  • Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực

Việc lựa chọn ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, phải chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp trãi nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Các ngành cần tập trung chuyển đổi số gồm: Y tế; giáo dục; giao thông-vận tải; tài chính – ngân hàng; du lịch; nông nghiệp; môi trường; năng lượng; đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế số và xã hội số và các lĩnh vực khác khi có điều kiện.


 

 


11/23/2020 10:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng Chính quyền số; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến xây dựng Chính quyền số; xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền số tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ số; xây dựng Chính quyền số bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền số.
Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, trung tâm thuộc Sở.


11/6/2020 11:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch tuyên truyền các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công mức độ 3,4 nhằm nâng cao chỉ số ICT indexKế hoạch tuyên truyền các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công mức độ 3,4 nhằm nâng cao chỉ số ICT index
Ngày 10/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công mức độ 3,4 nhằm nâng cao chỉ số ICT index.

Theo đó, Kế hoạch tập trung tuyên truyền ứng dụng 1022 - hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh; tuyên truyền hiện đại hóa thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh do Trung tâm Giám sát, Điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh quản lý, phát tờ gấp, tờ rơi và card tuyên truyền; tuyên truyền miệng các nội dung của dịch vụ đô thị thông minh như ứng dụng Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19; ứng dụng 1022 - Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh.

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính để phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các dịch vụ đô thị thông minh, dịch vụ công mức độ 3,4 trên hệ thống thông tin cơ sở, phương tiện thông tin đại chúng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đô thi thông minh, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

 


9/10/2020 12:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Ngày 03/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông dừng thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Trung tâm Giám sát,  điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến  tại các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở in, cơ sở photocopy, cơ sở phát hành  xuất bản phẩm tại các huyện, thành phố, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

9/3/2020 10:00 AMĐã ban hànhThanh traXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2020Kế hoạch tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2020
Ngày 07/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2020.
Kế hoạch tập trung tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2020. Giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và các thành tựu, tiềm năng hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020; vai trò của Việt Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh Tây Ninh. 
Tuyên truyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.5/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngTriển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 29/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 637/KH-STTT triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V được thực hiện thường xuyên đến hết Quý I/2021.

Theo đó, kế hoạch tập trung tuyên truyền nội dung sau:

Tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, quá trình ra đời, hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh sau 35 năm đổi mới; bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp.

 Nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

 Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp; các điển hình tiên tiến của tổ chức đảng và đảng viên trong triển khai thực hiện; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

 Những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh và của đất nước trong 5 năm qua; những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước, quốc tế; kết quả thực hiện các khâu đột phá, Chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020…

 Nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình đại hội (như: Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ,. giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025…) nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội.

Tuyên truyền các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó chú trọng ý kiến của cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí, về các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; diễn biến, kết quả đại hội các cấp, chú trọng tuyên truyền các đại hội điểm với những kinh nghiệm hay.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức và diễn biến, kết quả đại hội đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong thời điểm diễn ra đại hội (60 năm Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)),...

Kết quả phong trào thi đua của các ngành, đơn vị, địa phương, các công trình trọng điểm chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V.

Tuyên truyền kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, Nhân dân quan tâm; định hướng tốt dư luận xã hội, tạo môi trường xã hội thuận lợi tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng các cấp (căn cứ theo báo cáo kết quả Đại hội); cung cấp thông tin, giới thiệu về tiểu sử các đồng chí trúng cử; danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ các cấp khóa mới.

Phân tích, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc, chống phá đại hội Đảng của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội và tổ chức đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phản ánh tình cảm của Nhân dân hướng về Đảng, về đại hội đảng các cấp. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng, chính quyền… để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

 

 

 


4/29/2020 11:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020
Ngày 24/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020.
Kế hoạch tập trung hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài tỉnh về chủ trương, định hướng phát triển lớn của tỉnh, các chương trình đột phá về: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính ứng dụng 4.0; việc triển khai trung tâm giám sát, điều hành KT-XH tập trung của tỉnh; giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tây Ninh; những thành tựu nổi bật, những mô hình hay trên địa bàn tỉnh và định hướng dư luận xã hội về những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đặt hàng các cơ quan báo chí trong tỉnh thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; tuyên truyền về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo và các nội dung liên quan biển đảo; tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật... trên Hệ thống thông tin cơ sở của tỉnhXây dựng chương trình phát thanh tuyên truyền, phát trên sóng truyền thanh cấp huyện.
 


4/24/2020 11:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trang bị 03 Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 xã biên giới Trang bị 03 Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 xã biên giới
Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu bình quân mỗi xã có 02 cán bộ thông tin cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền; 20/20 xã biên giới của tỉnh được trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho các xã khu vực biên giới, nhằm rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch trong hưởng thụ thông tin giữa khu vực thành thị và nông thôn, thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020, nnăm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông trang bị 03 Bộ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 03 xã biên giới bao gồm: xã Tân Hòa, huyện Tân Châu; xã Phước Vinh, huyện Châu Thành; xã Long Khánh, huyện Bến Cầu thuộc đối tượng thụ hưởng của Dự án.

​Việc trang bị Bộ phương tiện tác nghiệp góp phần tăng cường thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng đến mục tiêu giảm nghèo về thông tin cho người dân vùng nông thôn, biên giới. Đồng thời thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND cấp huyện.

3/11/2020 11:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020
Ngày 19/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 như sau:
STTNội dungThời gian thực hiệnĐơn vị thực hiện
IThanh tra, kiểm tra hành chính
1Kiểm tra công vụ thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.Cả nămThanh tra Sở
2Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Trung tâm Giám sát,  điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh.Quý 2Thanh tra Sở, Văn Phòng Sở.
IIThanh tra, kiểm tra  chuyên ngành
1Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bưu chính tại Viettel Tây NinhQuý 1Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin và  Bưu chính, Viễn thông.
2Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến  tại các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh.Quý 2Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin và  Bưu chính, Viễn thông; Phòng Văn hóa – thông tin huyện, thành phố.
3Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về  lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh.Quý 3Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin và  Bưu chính, Viễn thông; Phòng Văn hóa – thông tin huyện, thành phố.
4Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở in, cơ sở photocopy, cơ sở phát hành  xuất bản phẩm tại các huyện, thành phố, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.Quý 4Thanh tra Sở; Phòng Văn hóa – thông tin huyện, thành phố. Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh.
5Tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Bộ, Cục Tần số, các Sở, ngành khác chủ trìCả nămThanh tra Sở; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.
6Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.Cả nămThanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở.
IIICông tác khác
1Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật vể lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các tổ chức cá nhân có liên quan.Quý 1, 2

Thanh tra Sở; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

2Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho phòng Văn hóa Thông tin  của huyện , thành phố.Quý 4Thanh tra Sở; Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh.
3Tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.Cả nămThanh tra Sở


12/19/2019 10:00 AMĐã ban hànhThanh traXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạngTăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2273/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về an toàn, an ninh mạng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá, bảo vệ các hệ thống thông tin của tỉnh bảo đảm khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ. Đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn, an ninh mạng, góp phần cải thiện Chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu - Global Cybersecurity Index (GCI) của Việt Nam.

Kế hoạch được thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đến 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Đảm bảo 100% các đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin. 100% cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, triển khai chuẩn hóa cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin đang sử dụng. 100% các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống mạng LAN, máy chủ, máy trạm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; UBND cấp xã và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng. 100% cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được giám sát, sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24h. Tăng cường năng lực cho cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin và mạng lưới ứng cứu sự cố mạng máy tính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản về an toàn, an ninh thông tin; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng; Hạ tầng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; Triển khai các ứng dụng phòng ngừa; Triển khai các nội dung xử lý sự cố; Đào tạo nguồn nhân lực.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản về an toàn, an ninh thông tin. Rà soát cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tội phạm mạng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng. Xây dựng và ban hành văn bản nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan chuyên trách và mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng. Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; các văn bản của Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh về an toàn, an ninh mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác an toàn, an ninh mạng. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống Đài truyền thanh các cấp và trên cổng, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin cho các cán bộ phụ trách CNTT, CBCCVC theo Quyết định 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020.

Hạ tầng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị lưu trữ dữ liệu, sao lưu dự phòng cho các máy chủ và máy trạm, sao lưu dữ liệu cho các hệ thống phần mềm dùng chung như phần mềm điều hành tác nghiệp, hệ thống một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,... đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất cho các hệ thống. Nâng cao năng lực, cơ sở vật chất cho cơ quan chuyên trách an toàn thông tin của tỉnh; đầu tư trang bị các thiết bị chuyên dùng cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của tỉnh, bảo đảm đủ điều kiện tác nghiệp trong các trường hợp khẩn cấp có thể gây sự cố nghiêm trọng hay khủng bố mạng.

Triển khai các ứng dụng phòng ngừa. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thiết bị, hạ tầng viễn thông, CNTT trong đấu thầu, mua sắm, đặc biệt là các thiết bị quan trọng. Riêng các dự án về CNTT khi xây dựng bắt buộc phải có cấu phần mua sắm giải pháp phòng, chống mã độc, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát các lỗ hổng bảo mật, an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp triển khai trong các cơ quan Đảng; xây dựng các giải pháp và tổ chức khắc phục lỗ hổng, điểm yếu có rủi ro gây mất an toàn thông tin. Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các dịch vụ cung cấp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước; hệ thống thư điện tử của tỉnh; phần mềm quản lý điều hành của tỉnh, huyện; hệ thống một cửa điện tử của các cơ quan nhà nước. Chuẩn hóa hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước theo hướng khai thác hiệu quả sử dụng nhưng vẫn bảo đảm mật, an toàn thông tin phù hợp với khả năng tài chính và quy mô của hệ thống. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại các sở, ban ngành, UBND các huyện. Nâng cấp, bảo trì hệ thống lưu trữ, hệ thống giám sát an toàn thông tin, hệ thống máy chủ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; đảm bảo an toàn thông tin mạng. Sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế vận hành hoạt động và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Áp dụng quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị bao gồm: Các giải pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn và phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu; theo dõi thường xuyên tình trạng lây nhiễm và thực hiện loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ thống; Áp dụng các công nghệ xác thực, cơ chế quản lý quyền truy cập và cơ chế ghi biên bản hoạt động của hệ thống để quản lý và kiểm tra việc truy cập mạng; Kiểm soát chặt chẽ việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và máy trạm;  Áp dụng quy trình sao lưu, dự phòng (backup) dữ liệu, bảo đảm an toàn dữ liệu, đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu an toàn từ tỉnh đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Các quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật khác.

Triển khai các nội dung xử lý sự cố. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ. Kiện toàn Đội Ứng phó sự cố an toàn thông tin của tỉnh. Nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, tập trung phòng, chống, phát hiện xâm nhập trái phép và tấn công từ chối dịch vụ. Tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng, phòng chống tấn công mạng vào các hệ thống thông tin của tỉnh Tây Ninh. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hạ tầng và hệ thống thông tin triển khai ứng dụng tại tỉnh. Lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện việc giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh; lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm thử đánh giá mức bảo mật đối với các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống quan trọng để xây dựng giải pháp bảo mật tối ưu, phù hợp. Triển khai các phương pháp bảo vệ sau xử lý sự cố. Triển khai hệ thống giám sát và phòng, chống tấn công mạng đối với các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị để quản lý, giám sát tập trung tại Trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh. Tổ chức Hội thảo về an toàn thông tin mạng cấp tỉnh;

Đào tạo nguồn nhân lực. Phổ biến, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT tham gia các lớp tập huấn chuyên ngành về an toàn thông tin do các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Đào tạo vận hành hệ thống an toàn thông tin cho 100% đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, cấp huyện. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT cấp xã; hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đào tạo nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho lãnh đạo CNTT (CIO) các cấp.  Đào tạo ngắn hạn về an toàn thông cho đội ngũ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, cấp huyện, ưu tiên cho nhân lực quản lý, vận hành các  hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định.

10/23/2019 10:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/PublishingImages/2019-10/a ninh mang_Key_23102019100209.png
Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chíBộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Ảnh minh họa


Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo chí in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Sắp xếp các cơ quan báo chí của các tổ chức ở trung ương

Kế hoạch nêu rõ, các tổ chức được quy định tại điểm e Khoản 1 Mục III Điều 1 của Quyết định số 362/QĐ-TTg (gọi chung là tổ chức ở trung ương) chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí như sau:

Trước ngày 31/7/2019, các tổ chức ở trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo gửi Bộ TT&TT để tổng hợp. Trước ngày 31/7/2019, các tổ chức ở trung ương có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TT&TT.

Trước ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT&TT tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định. Trước ngày 31/12/2019, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 03 cơ quan báo chí gửi Bộ TT&TT.

Trước ngày 30/6/2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT&TT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương hiện có cơ quan báo có đề xuất chuyển cơ quan báo sang các bộ, cơ quan ngang bộ, cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý tiếp nhận bằng văn bản. Chậm nhất đến 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TT&TT thực hiện thủ tục chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí.

Trước ngày 31/12/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ TT&TT.

Trước ngày 31/12/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TT&TT.

Trước ngày 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT&TT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Chậm nhất đến 30/9/2019, bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT&TT thực hiện thủ tục cấp phép.

Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí hoạt động truyền hình không nằm trong định hướng, phương án sắp xếp đối với phát thanh, truyền hình nêu tại Quy hoạch, phải có phương án thực hiện sắp xếp lại, hoàn thành trước 31/12/2020. Chậm nhất đến 30/11/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí có văn bản báo cáo Bộ TT&TT kế hoạch thực hiện việc sắp xếp này. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ TT&TT trong tháng 1/2021 để Bộ tổng hợp, xử lý thu hồi các giấy phép đã cấp theo quy định.

Trước năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; có văn bản báo cáo Bộ TT&TT sau khi được phê duyệt.

Sắp xếp các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí.

Trước ngày 31/12/2019, địa phương đã hoành thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ TT&TT. Trước ngày 31/12/2019, địa phương có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp, đề nghị có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TT&TT.

Trước ngày 31/12/2019, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 05 cơ quan báo (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo) gửi Bộ TT&TT.

Chậm nhất đến 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT&TT tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

 LP (Theo chinhphu.vn)

6/11/2019 9:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/PublishingImages/2019-06/index_Key_11062019081505.jpg
Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung quyết định của Thủ tướng.

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM

1. Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

3. Nhà nước có cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

4. Phát triển báo chí phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

II. MỤC TIÊU

Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

III. ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với báo và tạp chí in

Sắp xếp hệ thống các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác). Các cơ quan báo sau khi sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cấp bộ, ngành trung ương (trừ các quân khu, quân chủng) tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Các cơ quan báo chí được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền. Phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện như sau:

a) Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản. Báo Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đến năm 2020, mỗi ban đảng Trung ương có không quá 01 tạp chí in; khuyến khích các tạp chí có phiên bản điện tử và chuyển dần từ hình thức tạp chí in sang tạp chí điện tử.

Sau năm 2020, trên cơ sở lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện.

b) Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước mỗi cơ quan có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in.

c) Bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp thì được có tối đa 02 cơ quan báo nhưng chậm nhất đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 cơ quan báo).

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) có một cơ quan tạp chí. Quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo hoặc 01 cơ quan tạp chí.

Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan tạp chí.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân trong năm 2020.

d) Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện đủ điều kiện theo quy định được có cơ quan tạp chí khoa học chuyên ngành. Các cơ quan tạp chí này thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật.

đ) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 cơ quan tạp chí thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí chuyên ngành. Các cơ quan cấp sở, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không có cơ quan báo chí.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết năm 2020 sắp xếp còn tối đa 05 cơ quan báo (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo); đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 cơ quan báo).

e) Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 01 cơ quan báo trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có 01 cơ quan báo và 01 cơ quan tạp chí. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có 01 cơ quan tạp chí.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2019, các tổ chức ở trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Riêng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến hết năm 2020 sắp xếp còn tối đa 03 cơ quan báo; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 cơ quan báo).

g) Đến hết năm 2020, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước không còn cơ quan báo. Các tạp chí của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo giấy phép đã được cấp; việc cấp lại giấy phép thực hiện theo quy định của Luật Báo chí.

h) Cơ quan trung ương của các tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam có 01 cơ quan tạp chí.

Lộ trình thực hiện: Đến năm 2025, các tổ chức tôn giáo hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

2. Đối với phát thanh, truyền hình

a) Hệ thống phát thanh, truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó. Đến năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

b) Đối với hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, số lượng kênh chương trình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt  quá 30% tổng số kênh khai thác.

c) Kênh Truyền hình Nhân dân (cơ quan chủ quản là Báo Nhân dân), kênh Truyền hình Thông tấn (cơ quan chủ quản là Thông tấn xã Việt Nam), kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (cơ quan chủ quản là Đài Tiếng nói Việt Nam), kênh Truyền hình Công an Nhân dân (cơ quan chủ quản là Bộ Công an), kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (cơ quan chủ quản là Bộ Quốc phòng), kênh Truyền hình Quốc hội (cơ quan chủ quản là Văn phòng Quốc hội), không xây dựng hệ thống truyền dẫn, phát sóng riêng; các Trung tâm truyền hình khu vực của Đài Truyền hình Việt Nam chỉ thực hiện chức năng sản xuất chương trình cho Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực đó, không phát sóng riêng kênh chương trình khu vực.

d) Phương án sắp xếp:

- Đài Truyền hình Việt Nam là Đài Truyền hình Quốc gia. Đài Tiếng nói Việt Nam là Đài Phát thanh Quốc gia. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tấn Quốc gia.

- Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội có kênh truyền hình.

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 đài phát thanh và truyền hình. Mỗi đài chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đài có tối đa 02 kênh phát thanh, 02 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp.

3. Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử

a) Phương án sắp xếp đối với báo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo, tạp chí in. Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in như quy định tại khoản 1 trên đây thì được phép có báo, tạp chí điện tử. Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Lộ trình thực hiện: Việc sắp xếp thực hiện theo lộ trình như đối với báo in, tạp chí in.

b) Các báo điện tử hiện có cơ quan chủ quản là các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thì thực hiện chuyển đổi cơ quan chủ quản hoặc chuyển thành tạp chí.

c) Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối tài chính. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

d) Sắp xếp hệ thống các báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về thông tin, tuyên truyền

a) Quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những thông tin tiêu cực, độc hại trên mạng.

Tăng cường bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn kỹ năng, thói quen khai thác, sử dụng mạng, thông tin mạng một cách an toàn, hiệu quả.

2. Về pháp luật, cơ chế, chính sách

a) Sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ pháp luật về báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin để phát triển đi đôi với quản lý tốt các loại hình báo chí và thông tin mạng phù hợp với xu thế phát triển thông tin, truyền thông thế giới và điều kiện nước ta.

b) Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, thông tin điện tử cho phù hợp thực tế và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước.

3. Về tổ chức bộ máy

a) Thực hiện sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

b) Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực về quản lý báo chí, thông tin điện tử của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng cấp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, thông tin điện tử. Nâng cao vai trò người phát ngôn trong các cơ quan, tổ chức.

c) Trước năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

4. Về nâng cao năng lực thực thi pháp luật

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm của cơ quan, ấn phẩm báo chí, của cá nhân người có trách nhiệm. Xử phạt, đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ quan báo chí, ấn phẩm báo chí có sai phạm theo quy định. Rà soát, chấn chỉnh các hoạt động liên kết, xuất bản ấn phẩm của các cơ quan báo chí. Tăng cường công tác quản lý các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nhằm phát huy tác dụng của loại hình thông tin này trong công tác tuyên truyền, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.

b) Chú trọng công tác phối hợp, nâng cao vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

5. Về tài chính

a) Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển. Phân định rõ cơ chế tài chính đối với báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và báo chí chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại. Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính trong hoạt động liên kết, sản xuất nội dung, chuyên mục, chương trình khoa học, phổ biến kiến thức, giải trí của các cơ quan báo chí.

6. Về nguồn nhân lực

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí về tuổi, trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý.

b) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, kinh tế báo chí cho đối tượng lãnh đạo cơ quan báo chí. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng báo chí.

c) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin trong các cơ quan nhà nước; tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, nhất là kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin và sự cố thông tin.

7. Về khoa học, công nghệ

a) Đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực gắn với yêu cầu hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ truyền thông tiên tiến và có cơ chế khuyến khích các cơ quan báo chí tiếp cận công nghệ truyền thông tiên tiến.

b) Đầu tư nghiên cứu, phát triển các công cụ, giải pháp kỹ thuật để quản lý tốt báo chí điện tử, thông tin mạng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các chương trình, đề án, dự án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, tăng diện bao phủ thông tin chính thống, đúng định hướng đồng thời ngăn chặn, hạn chế tác động của thông tin độc hại, tiêu cực.

8. Về hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại

a) Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí trong nước với các cơ quan báo chí nước ngoài, các tổ chức báo chí khu vực, quốc tế. Phát huy hiệu quả cơ quan đại diện thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài.

b) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực báo chí, thông tin truyền thông. Phối hợp xử lý vi phạm trong cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế.

c) Nâng cao hiệu quả các chương trình thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin về Việt Nam bằng tiếng nước ngoài.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy hoạch này; Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông việc triển khai quy hoạch và kiến nghị biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đối với các hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin cho phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí, triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch và tạo điều kiện cho báo chí phát triển.

Rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch này và các quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định về phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, về bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

e) Xây dựng Trung tâm lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia đáp ứng yêu cầu giám sát, phân tích, đánh giá chuyên sâu phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí.

3. Bộ Tài chính

a) Bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, phí… đối với báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, các đối tượng chính sách và các nhiệm vụ được Nhà nước giao.

4. Các cơ quan chủ quản báo chí

a) Triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

b) Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những cán bộ, nhân viên, người làm báo của cơ quan báo chí trực thuộc có vi phạm.

c) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông việc triển khai quy hoạch; kiến nghị biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Hội Nhà báo Việt Nam

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các quy định trước đây của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp cơ quan báo chí khác với quy định này thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Theo mic.gov.vn

4/11/2019 5:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/PublishingImages/2019-04/20190403-m30-qhbc_Key_11042019161236.jpg
Kế hoạch tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019Kế hoạch tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019
Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 649 /KH-UBND Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh của tỉnh đồng thời, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Kế hoạch tập trung tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đặc biệt chú trọng những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 ; Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và việc tham gia của Việt Nam trên các phương tiện truyền thông; Tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hoá trong hoạt động kinh tế; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động kinh tế; Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển ; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam ; Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định

4/8/2019 10:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
Ngày 12/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 25/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019.

Với mục đích tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra, giảm tỷ lệ thương vong tai nạn giao thông, tiếp tục thực hiên năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy". Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng nhiệt liệt phong trào.

Theo đó, các chỉ tiêu trong kế hoạch được Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu thực hiện bao gồm:

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- 100% văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- 100% tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở là tin nóng, mang tính thời sự cao. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông năm 2019.

Nội dung phong trào thi đua là: Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, toàn thể cán bộ, công chức,viên chức, người lao động thực hiện đăng ký cam kết chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề: "An toàn giao thông cho hành khách và người đi môtô, xe máy"

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường  bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011-2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

Để phong trào thi đua đạt được hiệu quả thực chất, Sở TTTT phân công cụ thể nội dung cho các phòng chuyên môn thực hiện. Cuối năm có đánh giá và đề xuất cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Gia Thịnh

3/13/2019 9:00 AMĐã ban hànhKhácXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019
Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý thống nhất điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Tây Ninh nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Phát huy những ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung tổ chức hoạt động gồm thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cụm thông tin đối ngoại về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh về quê hương - đất nước - con người và truyền thống lịch sử tỉnh Tây Ninh đến với người dân trong và ngoài nước; truyền thông quảng bá phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh; Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại...

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí trong tỉnh, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

MN

2/26/2019 11:00 AMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở bốn lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách tài chính công. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.

Kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, Tiếp tục thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, chất lượng giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực; Cải cách thể chế triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 để đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh; Cải cách và kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ nhận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã. Phấn đấu trong năm 2019, người dân và doanh nghiệp chỉ tới một địa điểm duy nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả, không phải đi lại nhiều lần, các hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, trước hẹn, tiến tới khắc phục không còn hồ sơ trễ hẹn. Đẩy mạnh rà soát, bổ sung thêm các TTHC được tiếp nhận qua mạng xã hội Zalo tại 3 cấp chính quyền. Trong năm 2019 xây dựng tiêu chí và chấm điểm chỉ số CCHC đối với tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc cấp huyện và UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Rà soát, tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý cho các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, kiểm soát việc phân công, phân cấp theo thẩm quyền. Triển khai Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại một số cơ quan nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có biện pháp xử lý những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị. Kiện toàn và có phương án bố trí kế thừa nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công theo hướng đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ưu tiên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm minh và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó.Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, nhất là việc triển khai dịch công trực tuyến…

Đối với cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhất là cấp huyện và cấp xã cần thường xuyên tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các ngành chủ trì giải quyết các TTHC liên thông phải chủ động phối hợp với các ngành khác để xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông đúng theo quy định. Tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng các dịch vụ công lập về y tế, chất lượng giáo dục.

Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về công tác CCHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn...

LA

1/14/2019 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch thanh tra năm 2019Kế hoạch thanh tra năm 2019
Ngày 07/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 151/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019.

​Xem chi tiết Quyết định và Kế hoạch tại đây!01.KH_ThanhTra2019.pdf02.KH_ThanhTra2019_ChiTiet.pdf

1/1/2019 10:00 AMĐã ban hànhThanh traXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thôngBiểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông câp nhật lên ứng dụng quản lý số liệu trên nền bản đồ số
11/2/2018 10:00 AMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020
Đó là  một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tại 3402/KH-UBND ngày 18/12/2017. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các sự kiện, chiến lược hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh, văn hóa và con người Tây Ninh, tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Tuyên truyền về các thỏa thuận quốc tế, nhất là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do mới. Phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông internet, phát thanh và truyền hình, qua đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.  

Kế hoạch tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuyên truyền về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; khẳng định Việt Nam là nền kinh tế mở, phát triển năng động bền vững với chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định.

Tuyên truyền về APEC tuyên truyền vai trò, đóng góp của Việt Nam đối với APEC, nhấn mạnh các ý tưởng và sáng kiến đã đóng góp cho APEC. Từ đó, gây dựng niềm tin, góp phần vận động để Việt Nam nhận được sự ủng hộ, ứng cử thành công thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021. Việt Nam nằm trong vùng giao thoa của nhiều liên kết kinh tế quan trọng (AEC,RCEP,TPP...) đang hội nhập mạnh mẽ, có nhiều cải cách về môi trường đầu tư kinh doanh để phù hợp với luật chơi thương mại chung của Quốc tế; có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho doanh nghiệp nước ngoài. Tuyên truyền đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu và thiết thực về APEC

 Tuyên truyền về  ASEAN. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về cộng đồng ASEAN, những thách thức và lợi ích mà cộng đồng ASEAN mang lại. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến lợi ích cho doanh nghiệp và người dân được hưởng khi tham gia cộng đồng ASEAN, tuyên truyền các cam kết, biện pháp đã có về tự do thương mại, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề.  Thông tin tuyên truyền về Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...

Tuyên truyền về Các Hiệp định thương mại tự do. Phổ biến các nội dung sự kiện thể hiện tại các hiệp định thương mại tự do giữa VIệt Nam – Hàn Quốc, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA VN-EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu. Tuyên truyền những quyền lợi và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Tây Ninh nói riêng trong việc nắm bắt các lợi ích và cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, đồng thời phải thực hiện những nghĩa vụ theo các cam kết quốc tế được quy định trong các hiệp định thương mại tư do, cụ thể là các nội dung về thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

Tuyên truyền về Liên hợp quốc. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016 – 2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015 – 2019, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng quốc tế. Tăng cường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đến người dân, thông tin về các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.  Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Ủy ban di sản thế giới.

Tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh. Tuyên truyền những chính sách ưu đãi của tỉnh đã ban hành nhằm thu hút đầu tư và khẳng định Tây Ninh là điểm đến đầu tư lý tưởng, tạo nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, Tây Ninh là vùng giao thoa kinh tế giữa thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam và Phnom Pênh - Campuchia. Tuyên truyền về các hoạt động nổi bật trên địa bàn tỉnh về các ngày kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngọai giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước. Tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Tây Ninh, các kết quả nổi bật của Tây Ninh trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng nội dung, cập nhật các thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và Cụm Thông tin cơ sở của tỉnh. Tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền lưu động ở cơ sở; xây dựng các chương trình, phóng sự phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện.

Phòng TTBCXB

9/12/2018 3:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020
Ngày 7/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2177/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng trục liên thông cho phép kết nối các phần mềm của tỉnh Tây Ninh có khả năng mở rộng để nối kết cổng thông tin quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể hoàn thành xây dựng và từng bước triển khai có hiệu quả nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh, cho phép các cơ sở dữ liệu dùng riêng tại các cơ quan, đơn vị kết nối chia sẻ dữ liệu. Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật. Đảm bảo trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung. Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

Kế hoạch tập trung xây dựng Dự án Trục liên thông cơ sở dữ liệu cấp tỉnh. Việc xây dựng Trục liên thông Cơ sở dữ liệu cấp tỉnh khi hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính quyền điện tử đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giúp chính quyền tỉnh Tây Ninh phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, các Sở ban ngành khác và UBND huyện/TP tổ chức xây dựng nhiệm vụ, dự án của Chương trình theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu.

Kiều Oanh

9/10/2018 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018  Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các đối tượng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ra ngoài tỉnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ đó tăng cường mức độ tin tưởng của tổ chức, cá nhân vào các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 

Theo đó, yêu cầu đặt ra của Kế hoạch là công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo thông tin được truyền tải rộng rãi đến tất cả các đối tượng trong và ngoài tỉnh; Tuyên truyền viên phải nắm vững thông tin và cách thức sử dụng các  ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp để có thể tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Đoàn viên Đoàn TNCS là một tuyên truyền viên.

Nội dung công tác tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; Tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; Cung cấp thông tin chung về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018 đã được triển khai trong thời gan qua nhằm phục vụ tổ chức, cá nhân; Giới thiệu mô hình, quy trình tổng thể quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ 3, 4 cho tổ chức, cá nhân; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo địa chỉ của Bưu điện; Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các hệ thống tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ bằng các hình thức: nhắn tin SMS, trang dịch vụ công và thiết bị tra cứu tại bộ phận một cửa của các đơn vị.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa cấp huyện, xã; Tập huấn và tuyên truyền trên hệ thống thông tin khác.

 tuyen truyen.jpg

Tuyên truyền Quy trình Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bằng video clip

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch có sự phối hợp của các đơn vị như: Báo Tây Ninh, Đài PTTH Tây Ninh, Phòng Văn hoá-Thông tin huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

PCNTT

6/26/2018 11:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/PublishingImages/2018-06/tuyen truyen_Key_26062018105230.jpg
Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Ngày 6/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 33/KH-STTTT công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh đến với nhân dân trong và ngoài nước. Đặc biệt, nơi có kiều bào ta đang sinh sống, học tập, lao động và công tác ở nước ngoài. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các dự án cần kêu gọi đầu tư của tỉnh, liên doanh, liên kết vào các lĩnh vực của tỉnh.  Tăng cường năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 41/CT-TTg, ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Kế hoạch số 137a-KH/BCĐ, ngày 11/4/2017 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018 và Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.  Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI);  Tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thông tin đối ngoại (sản xuất phim tài liệu, phóng sự, đăng tải bài viết giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Tây Ninh trên các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương; sản xuất chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại trên đài truyền thanh các huyện, thành phố); tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, Người phát ngôn trên địa bàn tỉnh. Theo dõi nội dung tuyên truyền của các đơn vị trên lĩnh vực báo chí, truyền thông; tăng cường cung cấp thông tin đối ngoại trên cổng thông tin điện tử, hệ thống quang báo, báo điện tử, truyền hình… của tỉnh; chủ động và tăng cường cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Khmer, để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đất nước, đặc biệt là tiềm năng của tỉnh Tây Ninh, góp phần thu hút đầu tư, khách du lịch quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018.  Phối hợp với Đài Phát Thanh - Truyền hình Tây Ninh xây dựng các video clip giới thiệu, quảng bá hình ảnh Tây Ninh tiềm năng du lịch, kinh tế cũng như cơ hội đầu tư, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh trên Cụm Thông tin cơ sở của tỉnh. Chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thành phố xây dựng, sản xuất chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên Đài Truyền thanh 9 huyện, thành phố. Xây dựng các nội dung thông tin tuyên truyền về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

Phòng TTBCXB

6/11/2018 3:00 PMĐã ban hànhBáo chí - Xuất bảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018

       Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thay thế văn bản giấy; sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản hành chính giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc với các cơ quan khác; góp phần thúc đẩy nhiệm vụ đổi mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

       Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 31/5/2017 về việc Triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018.

       Mục tiêu Kế hoạch, đến năm 2018 đảm bảo 70% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã được sử dụng hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số; 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử; 89% Sở, ban, ngành; 100% UBND các huyện, thành phố; 100% UBND các xã, phường, thị trấn ứng dụng chữ ký số vào hệ thống một cửa điện tử.

       Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp về tài chính, giải pháp triển khai, cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng chữ ký số.

       Nội dung Kế hoạch1413.pdf

PCNTT

7/1/2017 9:00 AMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017

     Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017, theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2718/BTTTT-THH ngày 10/8/2016 và theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 5640/TB-VP ngày 14/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh.

     Trong năm 2017, Tây Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng công nhệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh từng bước xây dựng chính quyền điện tử theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.  

KH CNTT 2017res.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017.


      Trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, tỉnh tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, bổ sung hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của các cấp; hệ thống thư điện tử đảm bảo việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nâng cấp, bổ sung tiện ích tích hợp vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành; Mở rộng triển khai chữ ký số cho cá nhân lãnh đạo và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện ứng dụng chữ ký số liên thông văn bản điện tử, xác thực các tài liệu điện tử, giảm thiểu sử dụng tài liệu, văn bản giấy. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội của tỉnh, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về lĩnh vực kinh tế, xã hội của tỉnh phục vụ công tác quản lý điều hành; đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, các tổ chức trong nước và ngoài nước.

      Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tây Ninh tiếp tục mở rộng tiện ích, ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, đồng thời phát triển mô hình "một cửa liên thông", đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tin học hóa các hoạt động trong quy trình thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, duy trì hoạt động các cổng/trang thông tin điện tử và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường phương thức giao tiếp thông tin giữa công dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống thông tin phục vụ xử lý thủ tục hành chính như một cửa điện tử, tiếp dân, hỏi đáp trực tuyến.

      Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã sẽ được nâng cấp, trang bị nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng máy tính, sử dụng mạng Internet của cán bộ công chức, đảm bảo thực hiện, ứng dụng thuận tiện các hệ thống thông tin của tỉnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát triển mô hình chính quyền điện tử tại tỉnh. Song song, thực hiện rà soát, cung cấp thiết bị chứng thư số cho các đơn vị, cá nhân là lãnh đạo cơ quan nhà nước trong tỉnh nhằm chứng thực văn bản điện tử, đảm bảo quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Ban Cơ yếu Chính phủ.

      Về công tác đảm bảo an toàn thông tin, kế hoạch đề ra các giải pháp nâng cấp, bảo trì hệ thống lưu trữ, hệ thống giám sát an toàn, an ninh thống tin, hệ thống máy chủ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chuyển dần mô hình triển khai phân tán thành triển khai tập trung đối với các hệ thống thông tin triển khai trên địa bàn tỉnh; Ban hành các quy chế vận hành hoạt động và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định; Triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước trong tỉnh; nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hạ tầng và hệ thống thông tin triển khai ứng dụng tại tỉnh.

      Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Tây Ninh thực hiện phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh; tổ chức bồi dưỡng cán bộ công chức kỹ năng ứng dụng hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, tập trung tập huấn kỹ năng hỗ trợ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cải cách hành chính; Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công tác thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tại Tây Ninh.

 

P.CNTT

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020

        Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

       Trong giai đoạn 5 năm, Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp và xây dựng hệ thống thông tin là đầu mối kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an ninh thông tin. 

      Đồng thời, thực hiện tin học hóa và đồng bộ hóa và đồng bộ các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp điều hành, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 100% văn bản điện tử theo quy định được chứng thực chữ ký số khi trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã dưới dạng điện tử được trao đổi trên môi trường mạng.

      Mặc khác, tỉnh chú trọng cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4 trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; Giảm  dần  số  lần  người  dân  phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính. Đảm bảo trong giai đoạn 2016-2020, cung cấp đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đạt tỉ lệ 30% hồ sơ thủ tục hành chính phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp mức độ 4 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

P.CNTT

2/7/2017 4:00 PMĐã ban hànhCông nghệ thông tinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấpCung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp
Cung cấp số liệu đài truyền thanh cấp xã và hệ thống loa đến các thôn/ấp thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;- Số xã có đài truyền thanh; - Số thôn/ấp có hệ thống loa;Đính kèm biểu mẫu số liệu báo cáo
12/19/2016 11:00 AMĐã ban hànhBưu chính - Viễn thôngXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next