Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 17/04/2017, 16:00
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Đề án 896 đưa ra định hướng và giải pháp đổi mới cơ bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân.
Với định hướng được khẳng định tại Quyết định số 896/QĐ-TTg đã xác định CSDLQG về Dân cư là nòng cốt trong việc thực hiện tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thông lệ quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, góp phần phát triển chính phủ điện tử. CSDLQG về Dân cư là thành phần chính cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong tất cả các cơ quan nhà nước có liên quan đến thông tin về công dân, phục vụ quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Cũng theo Đề án này, CSDLQG về Dân cư phải được kết nối liên thông đến tất cả các cơ quan nhà nước để khai thác, sử dụng.Để thực hiện việc “đảm bảo kết nối liên thông” này thì điều kiện cần phải thống nhất về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa CSDLQG về Dân cư với các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Đây chính là việc triển khai thiết kế, hướng dẫn cụ thể áp dụng các tiêu chuẩn vào trường hợp đặc thù của CSDLQG về Dân cư theo các quy định của Việt Nam.
Ngày 04/04/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.
Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hệ thống thông tin có kết nối cung cấp, sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để trao đổi dữ liệu công dân.
Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để trao đổi dữ liệu về công dân. Về mô hình dữ liệu công dân, Thông tư quy định, các thuộc tính không có quyền trao đổi trong dữ liệu công dân giữa các hệ thống thông tin (do yếu tố phân quyền, bảo mật) thì dữ liệu của thuộc tính đó sẽ không được mã hóa (nhận số lượng xuất hiện bằng 0 của các giá trị thuộc tính tương ứng).
Quy chuẩn ban hành kèm theo các Phụ lục liên quan các quy định kỹ thuật chung về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân: Thông điệp dữ liệu trao đổi về công dân phải mã hóa bằng ngôn ngữ XML; tuân thủ và tham chiếu tường minh đến lược đồ cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân. Lược đồ dữ liệu công dân phải được chuyển đổi từ mô hình dữ liệu công dân; Việc chuyển đổi mô hình dữ liệu công dân thành lược đồ dữ liệu công dân được quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.
P.CNTT
Lượt người xem:  Views:   250
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết