Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 04/03/2019, 10:00
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/03/2019
Trong thời gian qua, các quốc gia trên thế giới đã và đang đối mặt nhiều khó khăn và thách thức do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội liên tiếp xảy ra trên nhiều quốc gia. Đồng thời, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt. Đứng trước những thách thức này, Tăng trưởng xanh được coi là một chương trình toàn diện, tạo ra hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống của con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

 Theo đó, Tăng trưởng xanh là một chiến lược thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ. Chiến lược này cũng góp phần quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Tại Việt Nam, tăng trưởng xanh đã được xác định là chiến lược quốc gia, là xu hướng tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tăng trưởng xanh là nội dung của chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Chiến lược này tập trung vào 03 nội dung chính bao gồm xanh hóa sản xuất, giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo; xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững. Để đạt được các mục tiêu trong chiến lược này, Việt Nam cũng đã ban hành các chính sách và công cụ thực hiện sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, phát triển nông nghiệp thông minh…

Trong những năm gần đây, Tây Ninh cũng đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu Tăng trưởng xanh. Đặc biệt, trong năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng, những giải pháp thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (sau đây gọi là Chiến lược) và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 -2020 (sau đây gọi là Kế hoạch). Tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia. Đề ra được các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch hành động bao gồm 4 khung chương trình, 3 khung đề án và 22 dự án. Trong giai đoạn 2018 - 2020 cần tập trung thực hiện 13 dự án nhằm đạt các chỉ tiêu tăng trưởng xanh, trong giai đoạn 2021- 2022 sẽ thực hiện tiếp 10 dự án. Trong quá trình triển khai các dự án, có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù với những thay đổi thực tế của địa phương.

Cụ thể, khung chương trình 1: Khung chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính, bao gồm 3 dự án: Tuyên truyền, tập huấn và các chương trình giáo dục truyền thông cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Điều tra, đánh giá cường độ sử dụng năng lượng và đề xuất giải pháp giảm thiểu cường độ sử dụng năng lượng đến năm 2020; Thực hiện dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm của doanh nghiệp sử dụng ít năng lượng. Khung chương trình 2: Khung chương trình đổi mới kỹ thuật canh tác để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông lâm nghiệp, thủy sản, bao gồm 4 dự án: Áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ để giảm phát thải khí nhà kính; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi sinh để tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải nông nghiệp, phế thải chăn nuôi (biogas); Nghiên cứu, ứng dụng thiên địch vào phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học chế biến thức ăn giàu dinh dưỡng trong ngành chăn nuôi, thủy sản. Khung chương trình 3: Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, bao gồm 3 dự án: Xây dựng và đề xuất cơ chế hạn ngạch sử dụng năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; Xây dựng và đề xuất một cơ chế cho vay ưu đãi đối với các dự án năng lượng tái tạo; Xây dựng và đề xuất một mức hỗ trợ giá đối với các dự án năng lượng tái tạo nối lưới. Khung chương trình 4: Khung chương trình sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực tự nhiên và phát triển khu vực kinh tế xanh, bao gồm 4 dự án: Khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản; Khuyến khích và hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác; Khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái; Tăng cường hoạt động tái chế, tái sử dụng các chất phế thải.

Khung đề án 1: Khung đề án phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, bao gồm 3 dự án: Cải thiện và phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng theo hướng bền vững; Lập kế hoạch cải tạo các đô thị theo tiêu chuẩn đô thị bền vững; Triển khai các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới trong xây dựng để giảm phát thải khí nhà kính. Khung đề án 2: Khung đề án thúc đẩy thực hiện lối sống xanh, bao gồm 3 dự án: Triển khai cuộc vận động thực hiện "Lối sống xanh"; Triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình: Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình, cơ quan, bệnh viện, trường học; Tổ chức các cuộc thi về sáng kiến tiêu dùng bền vững trong khu dân cư. Khung đề án 3: Khung đề án nâng cao trách nhiệm xã hội trong sản xuất của các doanh nghiệp, bao gồm 3 dự án: Triển khai phong trào "Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát triển bền vững" hay "Doanh nghiệp thân thiện môi trường"; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp xanh hóa sản xuất; Kế hoạch thực hiện đánh giá Khu công nghiệp theo hướng phát thải carbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh, các nguồn vốn trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác. Riêng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cấp tỉnh, mỗi năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban ngành xây dựng dự toán gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan trong đó nhấn mạnh Kế hoạch hành động của tỉnh phải phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược và Kế hoạch quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 đã được thông qua. Đề ra được bước đi cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, từng cấp, từng ngành và xây dựng được những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho các cơ quan, công sở, các tổ chức xã hội; Rà soát các quy định của tỉnh nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và lồng ghép các nội dung về tăng trưởng xanh vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm tạo bước đột phá trong phát triển của địa phương để hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, gắn với mục tiêu xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống. Kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn; ưu tiên mục tiêu trung và dài hạn gắn phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

MN

Lượt người xem:  Views:   61
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết