Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 18/07/2019, 11:00
Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2019
Với mục tiêu đến cuối năm 2019, Tây Ninh có 1.561 cán bộ thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1468/KH-UBND nhằm triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng được chia làm 3 nhóm. Nhóm cán bộ XDNTM cấp tỉnh là cán bộ các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình; thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; cán bộ Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh. Nhóm cán bộ XDNTM cấp huyện là Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện; cán bộ Văn phòng Điều phối XDNTM cấp huyện; cán bộ các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (trong đó có Hội Văn học Nghệ thuật) có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình. Nhóm cán bộ XDNTM cấp cơ sở (xã, ấp) là Cán bộ, công chức xã theo quy định Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; cán bộ Đảng, đoàn thể; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (trong đó có Hội Văn học Nghệ thuật); cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý XDNTM cấp xã; Ban Giám sát cộng đồng; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, thành viên Ban Phát triển ấp.

Tổng số cán bộ năm 2019 cần đào tạo, bồi dưỡng là 1.561 người được chia làm 34 lớp, bình quân 50 người/lớp. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã (lớp điểm) với 50 người; Các huyện, thành phố tổ chức 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã, ấp với tổng số 1.511 người.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung trong Chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ XDNTM các cấp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giai đoạn 2016-2020, cùng các chủ trương, chính sách mới quy định về XDNTM.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập, phê duyệt kế hoạch dự toán kinh phí chi tiết tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng do cấp tỉnh tổ chức; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện.

Thanh Mai

Lượt người xem:  Views:   320
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết