Thông tin đấu thầu
 
Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.
 
Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 18 tháng 7 năm 2018
 
Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.
 
​Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-STTTT ngày 24/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ...
 
​Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-STTTT ngày 24/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xã" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ...
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện/thành phố" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện/thành phố".- Tổng giá trị ...
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử".- Tổng giá trị trúng ...
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin ...
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)".- Tổng giá trị trúng thầu: 408.230.350 đồng (Bốn trăm ...
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh" cụ thể như sau:- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"
Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh", cụ thể như sau; 

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hệ thống lấy số, hiển thị thông tin cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

6/26/2018 3:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh"
Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.
Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018.
Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 18 tháng 7 năm 2018

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh", cụ thể như sau:

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, cải cách hành chính cho các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp xã và UBMTTQ xã.

2 Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.

3. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018;

4. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

9. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

10. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2018.

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 18 tháng 7 năm 2018.

6/26/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh"
Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.
Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018.
Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh", cụ thể như sau:

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Trang thiết bị làm việc cho Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2018;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 03 tháng 7 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2018.

6/26/2018 2:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh"

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-STTTT ngày 24/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh".

- Tổng giá trị trúng thầu: 2.220.515.000 đồng (Bằng chữ: hai tỷ, hai trăm hai mươi triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống CMC Sài Gòn.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7/26/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xã"Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xã"

Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-STTTT ngày 24/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xã" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xã".

- Tổng giá trị trúng thầu: 2.245.300.000 đồng (Bằng chữ: hai tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Nguyên Nhung.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7/26/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tin tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện/thành phố"Sở Thông tin và Truyền thông tin tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện/thành phố"

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện/thành phố" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện/thành phố".

- Tổng giá trị trúng thầu: 297.600.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu, sau trăm ngàn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Nam Trạng.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


7/20/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử"Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử"

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử".

- Tổng giá trị trúng thầu: 295.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


7/20/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã" Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã"

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã".

- Tổng giá trị trúng thầu: 1.724.236.800 đồng (Một tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Sao Nam An – Sao Nam TG.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7/20/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)"Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)"

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)".

- Tổng giá trị trúng thầu: 408.230.350 đồng (Bốn trăm lẻ tám triệu, hai trăm ba mươi ngàn, ba trăm năm mươi đồng) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Việt Chuyên SG.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7/20/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh"

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-STTTT ngày 20/7/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh" cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh".

- Tổng giá trị trúng thầu: 565.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Nam Trạng.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7/20/2017 9:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã" thuộc dự án "Xây dựng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây"Phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã" thuộc dự án "Xây dựng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây"

​Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-STTTT về việc Phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã" thuộc dự án "Xây dựng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây", cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã".

- Tên dự án: Xây dựng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây;

- Tổng giá trị trúng thầu: 8.286.000.000 đồng (Bằng chữ: tám tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí khác.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần BKAV.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7/20/2017 8:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnhSở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2017.


6/30/2017 9:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xãSở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho các đơn vị cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBND cấp xã.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3824666

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) bằng Sec hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 20 tháng 7 năm 2017.


6/30/2017 9:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "16 Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện"gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xãSở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "16 Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện"gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm tăng cường ứng dụng tin học hoá, CCHC cho UBMTTQ xã.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 15 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017. (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824666;

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND.

9. Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký Sec hoặc tiền mặt với số tiền là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017


6/30/2017 9:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "Hệ thống chống sét (giai đoạn 3)"

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Hệ thống chống sét (giai đoạn 3);

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, triển khai Hệ thống chống sét lan truyền (giai đoạn 3).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 15 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2017. (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824666;

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND.

9. Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký Sec hoặc tiền mặt với số tiền là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2017


6/30/2017 9:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh"

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung thiết bị CNTT nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 16 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017. (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824666;

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND.

9. Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký Séc hoặc tiền mặt với số tiền là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017


6/30/2017 9:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "16 Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu "16 Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện"

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: 16 Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, cài đặt 16 Bản quyền phần mềm Windows Server các huyện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017. (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824666;

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND.

9. Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký Séc hoặc tiền mặt với số tiền là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 13 tháng 7 năm 2017

6/30/2017 8:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu: Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tửSở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng gói thầu: Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại: 0276.3824666;

- Fax: 0276.3812878

- Email: sotttt@tayninh.gov.vn

- Mã số thuế: 3900820794

1. Tên gói thầu: Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử;

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung chức năng Hệ thống Cổng thông tin điện tử.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2017;

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2017 đến trước 14 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2017. (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3824666;

Fax: 0276.3812878

Email: sotttt@tayninh.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VND.

9. Bảo đảm dự thầu: bằng chứng thư của ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc ký Séc hoặc tiền mặt với số tiền là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 13 tháng 7 năm 2017


6/30/2017 8:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung"Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung"

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tin đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung", cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung".

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung;

- Tổng giá trị trúng thầu: 8.097.500.000 đồng (Tám tỷ không trăm chín mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) đã bao gồm thuế VAT và chi phí lắp đặt, vận chuyển đến nơi sử dụng.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Hệ Thống Thông tin FPT.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6/22/2017 8:00 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã"Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã"
Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho toàn tỉnh. Đào tạo triển khai hệ thống cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

  Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã

  Nội dung chính: Đầu tư phần mềm Văn phòng điện tử theo mô hình đám mây cho toàn tỉnh. Đào tạo triển khai hệ thống cho 23 đơn vị cấp tỉnh, 09 huyện/Thành phố và 34 xã

  Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

  Thuộc dự án: Xây dựng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây.

  Nguồn vốn: NS tỉnh.

  Thời gian phát hành HSMT: từ từ 8 giờ 00, ngày 31/5/2017  đến trước 14 giờ 00, ngày 12/6/2017 (Trong giờ hành chính).

  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12/6/2017.  Mở thầu: 14 giờ 15, ngày 12/6/2017

  Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Séc,Thư bảo lãnh ngân hàng.

  Chi tiết xin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, số 6 đường Trần Quốc Toản, P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  Tel: 066 382 4666.Fax: 066 381 2878.

  Email: sotttt@tayninh.gov.vn

  5/24/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
  Thông báo mời thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung"Thông báo mời thầu gói thầu "Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung"
  Đầu tư mua sắm hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Đào tạo triển khai hệ thống một cửa điện tử cho 9 đơn vị cấp huyện và 95 đơn vị cấp xã

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

  Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử tập trung. 

  Nội dung chính: Đầu tư mua sắm hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung. Đào tạo triển khai hệ thống một cửa điện tử cho 9 đơn vị cấp huyện và 95 đơn vị cấp 

  Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày. 

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

  Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị

  cấp huyện theo mô hình tập trung.

  Nguồn vốn: NS tỉnh.

  Thời gian phát hành HSMT: từ 08:00 ngày 26/05/2017 đến 14:00 ngày 08/06/2017 (Trong giờ hành chính).

  Thời điểm đóng thầu: 14:00 ngày 08/06/2017. Mở thầu: 14:15 ngày 08/06/2017.

  Giá bán HSMT: 2.000.000 đồng. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng. Hình thức bảo đảm: Séc,Thư bảo lãnh

  ngân hàng.

  Chi tiết xin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, số 6 đường Trần Quốc Toản, P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  Tel: 066 382 4666.Fax: 066 381 2878.

  Email: sotttt@tayninh.gov.vn

  5/22/2017 9:00 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
  Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Mua sắm, triển khai phần mềm Một cửa” Dự án “Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)”Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Mua sắm, triển khai phần mềm Một cửa” Dự án “Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử cho các đơn vị trong tỉnh (giai đoạn 2)”
  8/31/2015 2:45 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
  Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửa”Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu “Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửa”
  8/31/2015 2:40 PMĐã ban hànhKết quả xét thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
  Thông báo mời thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử cho 3 sởThông báo mời thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử cho 3 sở

   

  THÔNG BÁO MỜI THẦU
  - Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
  - Tên gói thầu: Đầu tư phần mềm một cửa điện tử cho 03 sở.
  - Tên dự án: Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương.
  - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.           
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
  - Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).
  - Địa điểm bán HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh; Điện thoại: 066-3813222; Fax: 066-3812878; Email: sotttt@tayninh.gov.vn .
  - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND
  - Địa chỉ nhận HSDT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh
  - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 6 năm 2015  
  - Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VND, bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng
  HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 10, ngày 12 tháng 6 năm 2015.
  6/3/2015 3:10 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
  thông báo mời chào hàng: Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửathông báo mời chào hàng: Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửa

   

  THÔNG BÁO MỜI THẦU
  - Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh.
  - Tên gói thầu: Đầu tư trang thiết bị phần cứng phục vụ triển khai phần mềm một cửa.
  - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
  - Thời gian bán HSYC từ 8 giờ 00, ngày 9 tháng 6 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 16 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).
  - Địa điểm bán HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh; Điện thoại: 066-3813222; Fax: 066-3812878; Email: sotttt@tayninh.gov.vn .
  - Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VND
  - Địa chỉ nhận HSĐX: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh; Số 06, Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã Tây Ninh.

   

  6/3/2015 3:05 PMĐã ban hànhThông báo mời thầuXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg