Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 15/07/2019, 11:00
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/07/2019
Ngày 12/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, yêu cầu các ngành, các cấp cần phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 đồng thời triển khai xây dựng Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2020.

Mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra; Trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả, thực chất những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; Phát triển kinh tế gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm thực thực trong đó chú trọng các nhiệm vụ về phát triển kinh tế; Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Xử lý nghiêm cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các nguồn xả thải; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông và công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ xây dựng dự toán NSNN năm 2020 với yêu cầu dự toán thu NSNN năm 2020 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành. Khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách nhà nước năm 2020, các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố cần chú ý công tác chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Trên cơ sở Kế hoạch 05 năm của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công, giai đoạn 2016- 2020; các mục tiêu định hướng cơ cấu lại ngân sách, nợ công giai đoạn 2016- 2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; căn cứ các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu trong thời gian 02 năm còn lại của kế hoạch 05 năm (2016- 2020).

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020. Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, huyện, thành phố đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan xây dựng tổng hợp dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2020- 2022). Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020; kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm (2020- 2022), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2020 thuộc lĩnh vực phụ trách.

Tuyết Lan

Lượt người xem:  Views:   279
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động