Thông tin hoạt động - Chỉ đạo - Điều hành
 
Đó là một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế quản ...
 
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy hoạch xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm BTS trong Công văn số 215/TNH-KTHT ngày 01/12/2017 của Viettel Tây Ninh về việc xin ý kiến triển khai trạm BTS.Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất 04 vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm ...
 
Ngày 01/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Tiêu chí 8 "Thông tin và Truyền thông" trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 nhằm kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai, kết quả thực hiện Tiêu chí 8 "Thông tin và Truyền thông" của các xã nông thôn nhằm duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí 8 cho các ...
 
Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt ...
 
Thực hiện Công văn số 1547/UBND-NC ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây  Ninh, Việt Nam với thành phố Gimhae, thành phố Chungju, Hàn Quốc.Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai hợp tác xây dựng thành phố thông minh với thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam và các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc với mục ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.