Thông tin hoạt động - Chỉ đạo - Điều hành
 
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo, từng cơ quan, đơn vị phải ứng dụng mạnh mẽ CNTT để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh, ngày 07/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1167/UBND-TTCBTH đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử, gửi liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử đến Ủy ban nhân dân tỉnh và giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (trừ văn bản mật, văn bản chuyên ngành đính kèm tài liệu, bản đồ...).
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
 
Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, ngày 28/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 850/KH-UBND phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 10/01/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.
 
Năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng; phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, kết quả đó đã mang lại hiệu quả xã hội to lớn.
 
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngày 03/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 2423/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh có Công văn 2261/UBND-KSTT đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật ngay các quy trình, TTHC đang còn hiệu lực theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng cơ quan vào Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
 
Trên cở sở kiểm tra số liệu Hệ thống một cửa điện tử tập trung tỉnh và tình hình thực tế việc tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2018. Qua đó có sự chênh lệch giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Các số liệu này không phản ánh đúng thực tế số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nguyên nhân chính ở đây là việc đa số cán bộ, công chức, viên chức chỉ thực hiện trên văn bản giấy không kết thúc thao tác trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tỉnh.
 
Ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.