Thông tin hoạt động - Chỉ đạo - Điều hành
 
Ngày 10/01/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.
 
Năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng; phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, kết quả đó đã mang lại hiệu quả xã hội to lớn.
 
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngày 03/10/2018, UBND tỉnh có Công văn số 2423/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh công bố quy trình nội bộ và quy trình điện tử của TTHC trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh có Công văn 2261/UBND-KSTT đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật ngay các quy trình, TTHC đang còn hiệu lực theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng cơ quan vào Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
 
Trên cở sở kiểm tra số liệu Hệ thống một cửa điện tử tập trung tỉnh và tình hình thực tế việc tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2018. Qua đó có sự chênh lệch giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Các số liệu này không phản ánh đúng thực tế số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nguyên nhân chính ở đây là việc đa số cán bộ, công chức, viên chức chỉ thực hiện trên văn bản giấy không kết thúc thao tác trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tỉnh.
 
Ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018.
 
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh có Công văn 2130/UBND-KGVX đồng ý chủ trương cho thí điểm lắp đặt camera tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện và cấp xã của tỉnh và giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục, triển khai lắp đặt theo đúng quy định.
 
Đó là một trong những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế quản ...
 
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy hoạch xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm BTS trong Công văn số 215/TNH-KTHT ngày 01/12/2017 của Viettel Tây Ninh về việc xin ý kiến triển khai trạm BTS.Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất 04 vị trí dự kiến lắp đặt mới trạm ...
 
Ngày 01/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện Tiêu chí 8 "Thông tin và Truyền thông" trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 nhằm kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai, kết quả thực hiện Tiêu chí 8 "Thông tin và Truyền thông" của các xã nông thôn nhằm duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí 8 cho các ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.