Thông tin hoạt động - Khen thưởng - Xử Phạt
 
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Đảng ta tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng ở các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể sau:
 
Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Cải cách hành chính vừa ban hành thông báo khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020.
 
Ngày 02/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp chấm điểm thi đua giữa phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố năm 2020. Bà Huỳnh Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp.
 
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản vừa được ban hành có nhiều điểm mới, đặc biệt là thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018.
 
Nhận thức về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo cơ quan trước yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa X) ngày càng được nâng cao,  Lãnh đạo cơ quan đã phát động, thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua góp phần quan trọng vào kết quả công tác của cơ quan. Bên cạnh đó, ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.