Thông tin hoạt động - Khen thưởng - Xử Phạt
 
Nhận thức về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo cơ quan trước yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa X) ngày càng được nâng cao,  Lãnh đạo cơ quan đã phát động, thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua góp phần quan trọng vào kết quả công tác của cơ quan. Bên cạnh đó, ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.