Ứng Dụng CNTT
Thứ 6, Ngày 06/10/2017, 09:00
Xây dựng kế hoạch ứng CNTT tại đơn vị, địa phương năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

​Nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký, đề xuất nhu cầu cho kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, nội dung xây dựng Kế hoạch với hai nội dung chính:
Thứ nhất là Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT: đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, mức độ quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong quá trình ứng dụng CNTT tại cơ quan; Đánh giá hạ tầng, nhân lực CNTT tại cơ quan, đơn vị.
Thứ hai là Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 bao gồm: Xác định rõ các ứng dụng CNTT chuyên ngành cần triển khai tại đơn vị trong năm 2018 nhằm thực hiện các mục tiêu cơ bản trong Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, trong đó cần quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ưu tiên triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm; Rà soát, đánh giá tình hình triển khai, sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung và các phần mềm dùng chung, đưa vào kế hoạch triển khai năm 2018; Khung nội dung kế hoạch và kinh phí thực hiện.
Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán gửi về Sở Thông tin và Truyền thông là ngày 13/10/2017.
Phụ lục Khung kế hoạch Tải về Phu luc huong dan ke hoach CNTT 2018.doc

PCNTT

Lượt người xem:  Views:   620
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT