Ứng Dụng CNTT
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2020 ban hành Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 06/7/2020 quy định Biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:
 
Dự thảo Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
 
Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới các Doanh nghiệp và Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh bảng khảo sát, thu thập thông tin.
 
      Thực hiện văn bản số Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019; Công văn số 3786/VP-VHXH ngày 28/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019;       Để ...
 
       Thực hiện văn bản số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2018; Công văn số 2316/VP-KGVX ngày 02/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẳn sàng cho phát triển và ưng dụng CNTT-TT năm 2018;     ...
 
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển mạnh về công nghệ thông tin, ngày 04 tháng 10 năm 2017 ​UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh.Theo đó, các ...
 
​Nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký, đề xuất nhu cầu cho kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, nội dung xây dựng Kế hoạch với hai nội dung chính: Thứ nhất là Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT: đánh ...
 
        Thực hiện Công văn số 709/THH-HTTT ngày 27/9/2017 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương;          Nhằm khảo ...
 
​Mẫu Biên bản Bàn giao tài sản BBBG Tai san UBMTTQ xa.doc
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Tin liên quan
  
  
  
Quy định về Danh mục, Biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuy định về Danh mục, Biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2020 ban hành Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 06/7/2020 quy định Biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các Quy định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ mic.gov.vn (chuyên mục: Văn bản quản lý /Văn bản chỉ đạo điều hành).

7/16/2020 10:00 AMĐã ban hànhQuy chế báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2020.Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2020.
 Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Phụ lục 1;

- Sở Nội vụ – Phụ lục 2;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phụ lục 3;

- Sở Tài chính – Phụ lục 4;

- Sở Giáo dục và Đào tạo – Phụ lục 5;

- Các Sở, ban, ngành còn lại – Phụ lục 6;

- UBND các huyện, thị, thành phố - Phụ lục 7.

- Cục Thống kê tỉnh – Phụ lục 8;

- Cục Thuế tỉnh – Phụ lục 9;

- Các doanh nghiệp viễn thông – Phụ lục 10.

Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong cả nước, đồng thời là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu được cơ quan, đơn vị mình cung cấp. Đồng thời việc cung cấp số liệu là một trong những tiêu chí đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền điện tử hằng năm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp số liệu đúng thời gian quy định.

Để kịp thời tổng hợp số liệu và đảm bảo thời gian báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm (TAI LIEU HUONG DAN THU THAP SO LIEU_2020.DOC  Phieu Khao sat_2020.rar về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3813.222 (phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông); Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn trước ngày 19/6/2020.


6/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự thảo Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”Dự thảo Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Dự thảo Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
10/22/2019 3:00 PMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khảo sát thu thập số liệu các doanh nghiệp CNTT năm 2019Khảo sát thu thập số liệu các doanh nghiệp CNTT năm 2019
Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới các Doanh nghiệp và Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh bảng khảo sát, thu thập thông tin.

Thực hiện công văn số 2819/BTTTT-CNTT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện hoạt động khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp CNTT năm 2019, trong đó đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát các doanh nghiệp đang  hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh nhằm cập nhật dữ liệu về ngành CNTT, xây dựng danh mục các doanh nghiệp CNTT và ban hành cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp CNTT.

Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới các Doanh nghiệp và Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh bảng khảo sát, thu thập thông tin. (Đính kèm mẫu Phieu khao sat.rar)

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Doanh nghiệp và Công ty trên địa bàn tỉnh phối hợp qua hình thức trả lời các câu hỏi khảo sát và gửi Phiếu khảo sát (bản giấy hoặc văn bản điện tử) trước ngày 02/10/2019 về:

Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, số 006 Trần Quốc Toản, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn

Văn bản điện tử của Phiếu khảo sát vui lòng tải về từ cổng thông tin điện tử: http://sotttt.tayninh.gov.vn mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông; điện thoại: 0276.3813222.

9/20/2019 10:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2019Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2019

      Thực hiện văn bản số Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019; Công văn số 3786/VP-VHXH ngày 28/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019;

      Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:

       - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Phụ lục 11.Van phong UBND tinh.doc

       - Sở Nội vụ – Phụ lục 22.So Noi vu.doc

       - Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phụ lục 33.So Ke hoach va Dau tu.doc

       - Sở Tài chính – Phụ lục 44.So Tai chinh.doc

       - Sở Giáo dục và Đào tạo – Phụ lục 55.So Giao duc dao tao.doc

       - Các Sở, ban, ngành còn lại – Phụ lục 66.Cac So Ban Nganh khac.doc

       - UBND các huyện, thành phố  Phụ lục 77.UBND cac huyen, thanh pho.doc

       - Cục Thống kê tỉnh – Phụ lục 88.Cuc Thong ke.doc

       - Cục Thuế tỉnh – Phụ lục 99.Cuc Thue tinh.doc

       - Các trường Cao đẳng – Phụ lục 10 10.Cac truong Cao dang.doc

       - Các doanh nghiệp viễn thông – Phụ lục 11 11.Cac Doanh nghiep vien thong.doc

      Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong cả nước, đồng thời là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu được cơ quan, đơn vị mình cung cấp.

      Để kịp thời tổng hợp số liệu và đảm bảo thời gian báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm (tải bản mềm tại địa chỉ http://sotttt.tayninh.gov.vn mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo)  và gửi về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3813.222 (phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông); Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn trước ngày 18/7/2019.

7/12/2019 4:00 PMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2018Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2018
       Thực hiện văn bản số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2018; Công văn số 2316/VP-KGVX ngày 02/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẳn sàng cho phát triển và ưng dụng CNTT-TT năm 2018; 
       Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2018,  Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:
       - Cục Thống kê tỉnh - Mau 01_Cuc Thong ke.xls;
       - Cục Thuế tỉnh - Mau 02_Cuc Thue tinh .xls;
       - Văn phòng UBND tỉnh - Mau 03_Van phong UBND tinh.xls;
       - Sở Giáo dục và Đào tạo - Mau 04_So GDDT.xlsx;
       - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Mau 05_So Ke hoach va Dau tu.xls;
       - Sở Nội vụ -Mau 06_So Noi Vu.xls;
       - Sở Tài chính Mau 07_So Tai chinh.xls;
       - Các Sở, ban, ngành còn lại – Mau 08_So Ban Nganh.xls;
       - UBND các huyện, thành phố - Mau 09_Huyen_Thanh pho.xls.
      Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong cả nước và là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu được cơ quan, đơn vị mình cung cấp. Các số liệu thống kê tính đến thời điểm ngày 31/12/2017.
    Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm (tải bản mềm tại địa chỉ http://sotttt.tayninh.gov.vn mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo)  về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3813.222 (phòng CNTT); Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn hoặc oanhntk@tayninh.gov.vn trước ngày 25/5/2018.

5/11/2018 10:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ  ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Tây NinhQuy định đánh giá, xếp hạng mức độ  ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng mục tiêu đưa Tây Ninh phát triển mạnh về công nghệ thông tin, ngày 04 tháng 10 năm 2017 ​UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi công văn đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá kèm tài liệu kiểm chứng liên quan đến Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11 hằng năm.

Phụ lục đánh giá kèm theo 04_PhulucIII_bang diem Cong TTDT_20170830.xls PL 1,2.rar

10/26/2017 3:00 PMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Xây dựng kế hoạch ứng CNTT tại đơn vị, địa phương năm 2018Xây dựng kế hoạch ứng CNTT tại đơn vị, địa phương năm 2018

​Nhằm chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký, đề xuất nhu cầu cho kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, nội dung xây dựng Kế hoạch với hai nội dung chính:
Thứ nhất là Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT: đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, mức độ quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong quá trình ứng dụng CNTT tại cơ quan; Đánh giá hạ tầng, nhân lực CNTT tại cơ quan, đơn vị.
Thứ hai là Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 bao gồm: Xác định rõ các ứng dụng CNTT chuyên ngành cần triển khai tại đơn vị trong năm 2018 nhằm thực hiện các mục tiêu cơ bản trong Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, trong đó cần quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ưu tiên triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm; Rà soát, đánh giá tình hình triển khai, sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung và các phần mềm dùng chung, đưa vào kế hoạch triển khai năm 2018; Khung nội dung kế hoạch và kinh phí thực hiện.
Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán gửi về Sở Thông tin và Truyền thông là ngày 13/10/2017.
Phụ lục Khung kế hoạch Phu luc huong dan ke hoach CNTT 2018.doc

PCNTT

10/6/2017 9:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
 Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương

        Thực hiện Công văn số 709/THH-HTTT ngày 27/9/2017 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương;
          Nhằm khảo sát nhu cầu về các danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước (các mục đích sử dụng chính bao gồm: Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm; Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống; Tạo sự thống nhất về mã hóa dữ liệu kiểu danh mục (enumeration) trong các phần mềm ứng dụng; Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau; Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống) phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam.

          Sở Thông tin và Truyền thông gửi Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương đề nghị các cơ quan nhà nước trong tỉnh cung cấp thông tin theo Mẫu phiếu khảo sát và gửi về Sở trước ngày 06/10/2017/

             Mẫu Phiếu khảo sát Phieu khao sat_DMDC.doc

PCNTT

10/3/2017 10:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Biên bản bàn giao tài sảnBiên bản bàn giao tài sản

​Mẫu Biên bản Bàn giao tài sản BBBG Tai san UBMTTQ xa.doc

8/18/2017 10:00 AMĐã ban hànhMẫu Biên bản bàn giao tài sảnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Giải pháp triển khai eOffice cấp huyệnGiải pháp triển khai eOffice cấp huyện

Giải pháp triển khai eOffice Trien khai eOffice - Huyen - Ver 2.ppsx

6/23/2017 9:00 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2017Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2017
Nhằm thu thập số liệu thực hiện báo cáo định kỳ về Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng năm. Đồng thời, để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin theo phụ lục đính kèm.

Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong nước và là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các số liệu được cung cấp có liên quan. Các số liệu thống kê tính đến thời điểm ngày 31/12/2016.

Sở thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm:

- Cục Thống kê tỉnh báo cáo theo phụ lục II II.Cuc Thong Ke.doc;

- Cục Thuế tỉnh báo cáo theo phụ lục III III.Cuc Thue.doc ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo phụ lục IV IV. So GDDT.doc;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo phụ lục V V.So KHDT.doc;

- Sở Nội vụ báo cáo theo phụ lục VI VI. So Noi vu.doc;

- Sở Tư pháp báo cáo theo phụ lục VII VII. So Tu Phap.doc;

- Sở Tài chính báo cáo theo phục lục VIII VIII. So Tai Chinh.doc;

- Sở Y tế báo cáo theo phụ lục IX IX. So Y te.doc;

- UBND các huyện, thành phố báo cáo theo phụ lục X X. UBND cap huyen.doc;

- Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành còn lại báo cáo theo phụ lục I I. VP UBND - So Ban Nganh.doc;

4/12/2017 8:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Bàn giao máy quét tốc độ cao phục vụ bộ phận Một cửaBàn giao máy quét tốc độ cao phục vụ bộ phận Một cửa

       Thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo quy định mới Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ trướng Chính phủ và Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

       Theo đó mô hình tổ chức nhân sự tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được tách bạch với bộ phận xử lý thủ tục hành chính. Hiện tại, hệ thống phần mềm một cửa điện tử của huyện đã được nâng cấp xong. Để đáp ứng mô hình mới, cải thiện thời gian xử lý nhanh hơn, thời gian lưu trữ hồ sơ lâu hơn và tiện lợi trong việc quản lý hồ sơ, bộ phận một cửa của 09 UBND huyện cần được trang bị bổ sung máy quét tốc độ cao để thực hiện số hoá hồ sơ để luân chuyển giữa bộ phận tiếp nhận và bộ phận xử lý.

        Ngày 16/11/2016, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho mua sắm bổ sung máy quét tốc độ cao cho 09 UBND huyện, thành phố. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện xong việc mua sắm thiết bị và thực hiện bàn giao thiết bị trong ngày 16/12/2016. Theo đó, các đơn vị khi đến nhận thiết bị cần mang theo biên bản bàn giao thiết bị đã được lãnh đạo đơn vị ký tên đóng dấu.


Tải mẫu biên bản bàn giao 01- BB Ban giao may scan bo sung 2016.rarP.CNTT


12/14/2016 2:00 PMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2016Dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2016
Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong tỉnh trong năm 2016, đồng thời gửi các đơn vị góp ý.

          Thực hiện Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 23/11/2016, Sở Thông tin và Truyền thông có gửi văn bản đến các đơn vị đề nghị rà soát, tự chấm điểm theo các tiêu chí quy định.

          Căn cứ kết quả tự đánh giá của đơn vị, đối chiếu tài liệu kiểm chứng do các đơn vị cung cấp và tổng hợp số liệu thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong tỉnh trong năm 2016, đồng thời gửi các đơn vị góp ý.

          Nhằm đảm bảo thời gian trình UBND tỉnh kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông hạn cuối vào ngày 16/12/2016.

Dự thảo kết quả Bang diem UDCNTT.rar.

 

P.CNTT

12/14/2016 11:00 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Slide thống kê các căn cứ pháp lý Quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nướcSlide thống kê các căn cứ pháp lý Quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 Các văn bản pháp lý và nội dung chi thường xuyên cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

​Slide tài liệu: Quan ly chi TX.rar

11/28/2016 4:00 PMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016
Thực hiện Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Để có cơ sở đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị rà soát, tự chấm điểm theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 2693/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đơn vị thực hiện tự đánh giá theo hướng dẫn kèm mẫu biểu:

- Đối với Sở, ban, ngành thực hiện theo biểu mẫu:PhulucI_bang diem so nganh.rar

- Đối với huyện, thành phố thực hiện theo biểu mẫu: PhulucII_bang diem huyen-tp.rar

11/24/2016 5:00 PMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cung cấp thông tin khảo sát về hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực CNTT năm 2016.Cung cấp thông tin khảo sát về hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực CNTT năm 2016.
Thực hiện Kế hoạch số 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh về việc khảo sát hạ tầng không gian mạng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin năm 2016 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì thực hiện; Trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao phối hợp thực hiện khảo sát.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo mẫu phiếu khảo sát được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông http://sotttt.tayninh.gov.vn (chuyên mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo). Các cơ quan đơn vị tải Biễu mẫu khảo sát cụ thể như sau:

- Khối cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (thuộc phần II Phụ lục I Kế hoạch 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016): CQNN cap tinh.rar

- Khối Cơ quan hành chính cấp huyện (thuộc phần IV Phụ lục I Kế hoạch 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016): UBND cap huyen.rar

- Doanh nghiệp nhà nước (thuộc phần VI Phụ lục I Kế hoạch 2793/KH-UBND ngày 03/10/2016): DN tinh.rar

Công văn kèm Phiếu khảo sát của các cơ quan, đơn vị gửi liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) hoặc gửi trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh) trước ngày 11/10/2016 để kịp thời tổng hợp.

Nếu có thông tin cần trao đổi, các đơn vị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 3813 222; Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn).

10/6/2016 11:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Tây NinhKhảo sát hiện trạng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Tây Ninh
Nhằm thu thập số liệu phụ vụ công tác xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử tại tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát hiện trạng hạ tầng, thực trạng triển khai sử dụng các hệ thống thông tin, cũng như các thủ tục hành chính công, quy trình tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và khảo sát hiện trạng đánh giá mức độ về nguồn nhân lực sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xây dựng Chính phủ điện tử.

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 04/02 /2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại tỉnh Tây Ninh.

      Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 được ban hành tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2016 .

       Nhằm thu thập số liệu phụ vụ công tác xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử tại tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát hiện trạng hạ tầng, thực trạng triển khai sử dụng các hệ thống thông tin, cũng như các thủ tục hành chính công, quy trình tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và khảo sát hiện trạng đánh giá mức độ về nguồn nhân lực sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xây dựng chính phủ điện tử.

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện cung cấp đầy đủ, cụ thể các thông tin như sau:

1. Đối với sở, ban, ngành cấp tỉnh: Tải tài liệuKhao sat CQDT So ban nganh.rar

- Cung cấp thông tin theo mẫu KS-CNTT:02 (chi tiết hướng dẫn điền phiếu tại phụ lục 1);

- Riêng Sở Tài Chính, Sở Công thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cung cấp thông tin theo 2 mẫu: KS-CNTT:02 và KS-CNTT:04

2. Đối với UBND Cấp huyện: Tải tài liệu Khao sat CQDT huyen thanh pho.rar

- Cung cấp thông tin theo 2 mẫu: KS-CNTT:02 (chi tiết hướng dẫn điền phiếu tại phụ lục 1) và KS-CNTT: 04.

- Gửi văn bản và mẫu khảo sát đến ít nhất UBND 2 xã, thị trấn có mức độ ứng dụng CNTT cao để thu thập số liệu theo mẫu KS-CNTT:03 (chi tiết hướng dẫn điền phiếu tại phụ lục 2).

- Làm đầu mối tổng hợp phiếu khảo sát của các UBND cấp xã gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và làm cơ sở đề ra các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử tại tỉnh Tây Ninh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các số liệu được cung cấp có liên quan.

     Sở thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị thu thập và cung cấp số liệu theo các mẫu và phụ lục đính kèm (tải bản mềm tại địa chỉ http://sotttt.tayninh.gov.vn mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo) về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh; Điện thoại: 0663813.222; Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn hoặc trangpd@tayninh.gov.vn trước ngày 07/10/2016.

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 3813 222; Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn )

9/26/2016 11:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 12/8/2016, Sở Thông tin và truyền thông ban hành kế hoạch số 43/KH-STTTT nhằm Thực hiện Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Xvề cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.

       Kế hoạch được đề ra nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của cơ quan;xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bao gồm các giải pháp thực hiện như:

       Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Ban Giám đốc; đặc biệt là Phó Giám đốc chịu trách nhiệm về kết quả triển khai CCHC trong phạm vi mình phụ trách.

     Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, trong đó, quan tâm đến thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các dịch vụ, TTHC do cơ quan đã cung cấp.

      Tăng cường trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

     Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra có chiều sâu, đúng thực chất để đánh giá việc thực hiện CCHC tại cơ quan và kịp thời giải quyết các sai sót, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, đồng thời có biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

     Gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong công tác CCHC.

      Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu được vai trò, ý nghĩa của công tác CCHC; huy động sự tham gia, giám sát của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện CCHC. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và tiêu cực trong công tác CCHC.

     Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính; tiếp thu, xử lý triệt để các phản ánh liên quan đến trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

     Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan; gắn cải cách hành chính với thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đăng Khoa

8/30/2016 11:00 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐăng Khoa
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống và các phần mềm dùng chung của tỉnh năm 2016”Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống và các phần mềm dùng chung của tỉnh năm 2016”

Từ gày 17/8/2016 đến ngày 19/8/2016 tại Trung Tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống và các phần mềm dùng chung của tỉnh" cho các học viên là nhân sự phụ trách công nghệ thông tin các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

     Mục đích lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh việc đào tạo về những kỹ năng và xây dựng đội ngũ chuyên trách về CNTT có đủ khả năng vận hành, quản trị đảm bảo công tác an toàn thông tin cũng như giải quyết được những thắc mắc của người dùng tại đơn vị.

A.Duc.bmp

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi khai giảng.

     Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn nâng cao kỹ năng quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh như: Quản trị hệ thống thư điện tử tỉnh Tây Ninh; Phần mềm Hỏi đáp trực tuyến với tính năng mới xử lý luồng chuyển câu hỏi; Phần mềm Họp không giấy; Hệ thống văn phòng điện tử eOffice, Chữ ký số; Quản trị Cổng thông tin điện tử thành phần; An toàn an ninh thông tin trong môi trường mạng. Ngoài ra, các học viên khi tham gia lớp tập huấn được giảng viên hướng dẫn triển khai Bộ quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 270014:2013 và giới thiệu Phần mềm Bitrix mạng xã hội.

Thanh Thanh

8/29/2016 9:00 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/PublishingImages/2016-08/A_Key_29082016085129.Duc_Key_29082016085129.bmpThanh Thanh
Sở Thông tin và Truyền thông khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh năm 2016”Sở Thông tin và Truyền thông khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh năm 2016”

Ngày 16/8/2016, tại Trung Tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh" cho 45 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

        Mục đích của lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh việc đào tạo về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước có đủ khả năng tiếp nhận và ứng dụng các phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính của tỉnh.

      Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử tỉnh Tây Ninh trên máy tính, Smartphone; Hướng dẫn Phần mềm Hỏi đáp trực tuyến với tính năng mới xử lý luồng chuyển câu hỏi; Phần mềm Họp không giấy; Hệ thống văn phòng điện tử eOffice, Chữ ký số và an toàn an ninh thông tin trong môi trường mạng.


phanmemdungchung.JPG

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi khai giảng.

        Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức các lớp đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

​Thanh Thanh

8/17/2016 12:00 PMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/PublishingImages/2016-08/phanmemdungchung_Key_17082016112205.JPGThanh Thanh
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tổ chức các lớp đào tạo công nghệ thông tin năm 2016.UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tổ chức các lớp đào tạo công nghệ thông tin năm 2016.

Nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức của cơ quan nhà nước trong tỉnh đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT phục vụ CCHC của tỉnh, đồng thời nâng cao khả năng quản trị, vận hành hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách về CNTT của tỉnh trong năm 2016. Ngày 15 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 1615/UBND-KTTC về việc các lớp đào tạo công nghệ thông tin năm 2016.

        Theo chủ trương của UBND tỉnh, trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức 06 lớp đào tạo công nghệ thông tin. Trong đó, 02 lớp nâng cao kỹ năng ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ, công chức; 02 lớp nâng cao kỹ năng quản trị hệ thống và phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ, công chức; 01 lớp cập nhật kiến thức về các kỹ năng nâng cao đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin cho nhân sự phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị và 01 lớp trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khắc phục sự cố máy tính, mạng máy tính cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin cấp xã.

        Sau khi nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh về việc tổ chức các lớp đào tạo công nghệ thông tin năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đang lập kế hoạch và chiêu sinh các lớp đào tạo. Dự kiến sẽ có khoảng 175 học viên sẽ tham dự các lớp tập huấn này.

Thanh Thanh

7/14/2016 12:00 PMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThanh Thanh
Hướng dẫn triển khai Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020Hướng dẫn triển khai Chương trình viễn thông công ích đến năm 2020
Nhằm thực hiện triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/2015/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
      Căn ​cứ Công văn số 1773/BTTTT-QLDN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn lập danh mục và sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án, lập kế hoạch hổ trợ thiết lập hạ tầng Viễn thông và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1520/UBND-VX ngày 06/6/2016 về việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh hướng dẫn việc lập danh sách đối tượng thụ hưởng, hồ sơ cần thiết khi đối tượng thụ hưởng đến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.
      Sở Thông tin và Truyền thông phối  hợp với các sở ngành liên quan như: Sở Y Tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện/thành phố lập danh sách các đối tượng thụ hưởng chương trình viễn thông công ích năm 2020.
Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện triển khai hạ tầng phục vụ chương trình viễn thông công ích có nhiệm vụ kết nối hạ tầng thông tin phục vụ các đối tượng được hưởng theo chương trình.
Thông tin chi tiết liên hệ:
Phòng Bưu chính, Viễn thông
Email: sotttt-bcvt@tayninh.gov.vn
Điện thoại: 066.3813111
Di động: 0949525757 (chuyên viên Huỳnh Phi Long)
6/15/2016 9:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgPhòng Bưu chính, Viễn thông
Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015
​Ngày 9/6/2016, ông Vũ Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định ban hành kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2015.

dangky_udcntt.jpg

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, cấp phép đăng ký kinh doanh.

Theo đó, trong số 19 cơ quan khối Sở, ban, ngành tỉnh được đánh giá thì Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị dẫn đầu với số điểm đạt được 93/100 điểm; kế đến là Văn phòng UBND tỉnh (89 điểm), Sở Nội vụ  (80 điểm),... đứng cuối bảng xếp hạng ở khối này là Thanh tra tỉnh (54 điểm).

Đối với khối UBND các huyện/thành phố thì UBND Thành phố Tây Ninh là địa phương có số điểm cao nhất (78/100 điểm); lần lượt các huyện kế tiếp là: Tân Châu (70,5), Bến Cầu (68,5), Trảng Bàng (62), Tân Biên (60,5), Hòa Thành (57,5), Dương Minh Châu (51,5), Châu Thành (51,5).

Việc đánh giá này được thực hiện theo những tiêu chí như: Sử dụng thư điện tử tayninh.gov.vn; ứng dụng chữ ký số chứng thực văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản; sử dụng hệ thống Họp không giấy…

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 ban hành quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh;...  

Nam Sơn

6/14/2016 9:00 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgNam Sơn
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTTBáo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua Công văn số 1797/VP-VX ngày 12/5/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổng kết và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thông qua Công văn số 1797/VP-VX ngày 12/5/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổng kết và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT,

Nhằm thu thập số liệu để có căn cứ tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin theo chỉ đạo chung của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo đầy đủ các thông tin theo đề cương đính kèm. BC 10 năm.rar

5/24/2016 10:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2016.Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2016.
Nhằm thu thập số liệu thực hiện báo cáo định kỳ về Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng năm. Đồng thời, để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ các thông tin theo phục lục đính kèm

Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong nước và là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các số liệu được cung cấp có liên quan. Các số liệu thống kê tính đến thời điểm ngày 31/12/2015.

Sở thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm:

- Cục Thống kê tỉnh báo cáo theo phụ lục IIII.Cuc Thong Ke.doc;

- Cục Thuế tỉnh báo cáo theo phụ lục III III.Cuc Thue.doc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo phụ lục IV IV. So GDDT.doc;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo phụ lục V V.So KHDT.doc;

- Sở Nội vụ báo cáo theo phụ lục VI VI. So Noi vu.doc;

- Sở Tư pháp báo cáo theo phụ lục VII VII. So Tu Phap.doc;

- Sở Tài chính báo cáo theo phục lục VIII VIII. So Tai Chinh.doc;

- Sở Y tế báo cáo theo phụ lục IX IX. So Y te.doc;

- UBND các huyện, thành phố báo cáo theo phụ lục X X. UBND cap huyen.doc;

- Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành còn lại báo cáo theo phụ lục I; I. VP UBND - So Ban Nganh.doc

4/14/2016 11:00 AMĐã ban hànhMẫu báo cáoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cảnh báo mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền - RansomwareCảnh báo mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền - Ransomware

 Trong tuần đầu tháng 3/2016, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT đã ghi nhận cách thức tấn công mới của tin tặc nhằm vào các cơ quan, tổ chức có sử dụng hòm thư điện tử nội bộ. Với cách tấn công mới này, tin tặc sẽ giả mạo một địa chỉ thư điện tử có đuôi là @tencoquan.gov.vn để gửi thư điện tử có kèm mã độc đến các người dùng trong cơ quan đó. Để qua mặt các hệ thống dò quét virus, các virus thường được nén lại dưới dạng .zip hoặc .rar.

Qua phân tích của các chuyên gia VNCERT với một sự cố cho thấy tập tin chứa virus .zip chứa bên trong các tập tin thực thi như .js (đây là một tập tin javascript) hoặc tập tin văn bản như .doc, .xls …, khi người dùng mở tập tin này, virus sẽ được kích hoạt và tự động tải tập tin mã độc mã hóa tài liệu và tự thực thi trên máy. Với trường hợp mã độc mã hóa tài liệu thì mã độc sẽ tiến hành mã hóa nội dung toàn bộ các dữ liệu trên máy nạn nhân với thuật toán mã hóa mạnh để không thể giải mã được với mục đích bắt cóc dữ liệu trên máy để tống tiền nạn nhân. Với việc giả mạo chính các thư điện tử của đơn vị sẽ làm cho người dùng khó phát hiện các thư giả mạo dẫn đến số lượng các máy tính bị lây nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu có thể tăng cao.

Hiện nay, tình trạng lây nhiễm mã độc này đặc biệt nghiêm trọng và đang lây lan nhanh chóng, hiện đã có một số máy tính của Sở, ngành ở tỉnh bị lây nhiễm mà độc này gửi qua hệ thống email. Để phòng ngừa các loại mã độc Ransomware, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các đơn vị thực hiện một số biện pháp sau:

1. Chú ý phòng ngừa để hạn chế tối đa khả năng bị nhiễm mã độc:

- Thiết lập quyền người sử dụng không ở chế độ quản trị hệ thống (admin) và thiết lập các cấu hình bảo vệ tập tin không cho xóa, sửa các tập tin dữ liệu quan trọng một cách tự động. Ngăn chặn thực thi ứng dụng từ các thư mục chứa dữ liệu.

- Thường xuyên cập nhật bản vá, phiên bản mới nhất cho Hệ điều hành và phần mềm chống mã độc (Kaspersky, Synmatec, Avast, Avira, AVG, BKAV,…). Khuyến khích các cơ quan, tổ chức sử dụng các phần mềm phòng chống mã độc có chức năng đảm bảo an toàn khi truy cập mạng Internet (internet sercurity) và phát hiện mã độc trực tuyến.

- Thường xuyên sử dụng phần mềm diệt mã độc, virus kiểm tra máy tính, ổ lưu trữ để phát hiện sớm nếu xuất hiện mã độc trên thiết bị.

- Cần chú ý cảnh giác với các tập tin đính kèm, các đường dẫn (link) được gửi đến qua thư điện tử hoặc tin nhắn, hạn chế tối đa việc truy cập vào các đường dẫn này vì tin tặc có thể đánh cắp hoặc giả mạo hòm thư điện tử của người gửi phát tán các kết nối chứa mã độc.

- Sử dụng phần mềm diệt virus kiểm tra các tập tin được gửi qua thư điện tử, tải từ trên mạng về trước khi kích hoạt. Nếu không cần thiết hoặc không rõ nguồn gốc thì không kích hoạt các tập tin này.

- Tắt chế độ tự động mở, chạy các tập tin (autoruns) đính kèm theo thư điện tử.

2. Thực hiện sao lưu định kỳ dữ liệu

- Cần tiến hành sao lưu dữ liệu định kỳ, thường xuyên để có thể khôi phục dữ liệu khi máy tính bị Ransomware gây hại.

- Các đơn vị có thể sử dụng các ổ đĩa lưu trữ USB, ổ đĩa gắn ngoài, …để sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên cần lưu ý dữ liệu trong các ổ lưu trữ này hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng nếu kết nối vào máy tính đã bị nhiễm mã độc Ransomware. Do vậy, phải đảm bảo máy tính chưa bị nhiễm mã độc trước khi sao lưu hoặc khởi động máy tính từ ổ đĩa khởi động ngoài (USB Boot) khi thực hiện sao lưu để đảm bảo an toàn.

- Sử dụng các công cụ, giải pháp chuyên dụng để sao lưu như: các máy chủ quản lý tập tin (file server), máy chủ sao lưu dữ liệu từ xa, các công cụ lưu trữ đám mây cho phép khôi phục lịch sử thay đổi của tập tin mà khi xảy ra sự cố có thể khôi phục lại từ thời điểm trước đó, nghiên cứu, sử dụng những giải pháp mã nguồn mở như Owncloud để triển khai, đưa vào sử dụng.

3. Xử lý khi phát hiện bị lây nhiễm mã độc

Khi mã độc Ransomware lây nhiễm vào máy tính bị hại, mã độc sẽ tiến hành mã hóa các tập tin dữ liệu trong một khoản thời gian, đồng thời khóa máy tính của người dùng để người dùng không can thiệp tắt các tiến trình đang chạy. Do đó, việc phản ứng nhanh chóng khi phát hiện ra sự cố có thể giúp giảm thiểu thiệt hại cho các dữ liệu chứa trên máy bị nhiễm và tăng khả năng khôi phục các dữ liệu đã bị mã hóa. Cụ thể, đối với các máy tính cá nhân khi phát hiện có dấu hiệu bị nhiễm mã độc Ransomware cần phải nhanh chóng thực hiện các thao tác sau:

- Nhanh chóng tắt máy tính bằng cách ngắt nguồn điện (không sử dụng chức năng shutdown của Hệ điều hành Windows). Cách ly máy tính ra khỏi mạng nội bộ nhằm ngăn ngừa trường hợp có thể lây nhiễm sang các máy tính khác trong hệ thống.

- Không được khởi động lại máy tính theo cách thông thường mà phải khởi động lại máy tính từ Hệ điều hành sạch (từ đĩa CD hoặc từ USB), hoặc tháo ổ cứng ra để kết nối vào máy tính sạch khác, khuyến cáo sử dụng các Hệ điều hành Linux. Sau đó thực hiện kiểm tra các tập tin dữ liệu và sao lưu các dữ liệu chưa bị mã hóa.

D.T

3/22/2016 10:30 AMĐã ban hànhAn Toàn Thông TinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu tuyên truyền về an ninh thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thôngTài liệu tuyên truyền về an ninh thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông

 Nội dung của tài liệu tuyên truyền về an toàn an ninh thông tin là những kiến thức hết sức cần thiết nhằm trang bị cho mỗi cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức nói riêng hay của người dùng nói chung) có khả năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tìm ẩn gây mất an toàn thông tin trong việc sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ công nghệ thông tin ngày càng phức tạp và phổ biến như hiện nay.

An toàn thông tin là hàng đầu (Ảnh minh hoạ)

Tài liệu cẩm nang này sẽ hướng dẫn cho người sử dụng biết cách thiết lập máy tính mới an toàn, cách sử dụng mạng xã hội và các kỹ năng ngăn ngừa thư rác, phòng chống mã độc hại lây nhiễm,...có khả năng đánh cắp thông tin người dùng từ thiết bị công nghệ thông tin.

 

Tải tài liệu tại đây:

Đ.KH-TTCNTT

3/8/2016 11:20 AMĐã ban hànhAn Toàn Thông TinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tập huấn sử dụng, quản trị cho các cổng thông tin điện tử thành phầnTập huấn sử dụng, quản trị cho các cổng thông tin điện tử thành phần

 Việc cung cấp thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI). Do đó có thể coi nội dung là thành phần quan trong nhất của một cổng TTĐT. Nội dung thông tin cung cấp trên cổng cần phải bảo đảm tính sẵn sàng, chính xác, cập nhật nhanh chóng, đầy đủ. Về mặt kỹ thuật của hệ thống cổng TTĐT, bao gồm những chức năng cần có và yêu cầu đối với những chức năng đó cũng như các yêu cầu về khả năng hoạt động của hệ thống; Chất lượng sử dụng bao gồm những hiệu quả sử dụng thực tế mà cổng TTĐT mang lại, tập trung vào những mong muốn về chất lượng của người dùng.

Vì vậy để đáp ứng triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử theo công nghệ, cấu trúc thiết kế mới và có thể thực hiện việc liên thông dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử (eOffice) và khắc phục những hạn chế trên hệ thống Cổng thông tin điện tử hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng và hiệu chỉnh hoàn thành cho Cổng thông tin điện tử thành phần của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Để có thể tiếp cận, sử dụng những tính năng mới trên hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị triển khai tổ chức tập huấn cho các đơn vị từ ngày 02/3/2016 đến ngày 04/3/2016.

Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu chung về phạm vi dự án và đường dẫn truy cập hệ thống mới; Hướng dẫn sử dụng trên máy cho Ban biên tập và cán bộ Quản trị các phân hệ phần mềm (bao gồm Tin tức: Soạn, phê duyệt, xuất bản bản tin; quản lý chuyên mục tin; Hệ thống Hỏi đáp; Lịch làm việc; Module góp ý; Quản lý thủ tục hành chính); Hướng dẫn sử dụng trên máy cho Ban biên tập và cán bộ Quản trị các phân hệ phần mềm (bao gồm Văn bản chỉ đạo điều hành; Văn bản pháp quy; Quản trị thư viện hình ảnh; Quản trị thư viện video; Quản Trị Menu).

Tập huấn sử dụng, quản trị Cổng thông tin điện tử

 

Thông qua buổi tập huấn, các học viên nắm được cách thức quản trị, khai thác cũng như sử dụng một cách hiệu quả các phần mềm quản lý trên Cổng thông tin điện tử  nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động về lĩnh vực phụ trách của từng đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Tấn

 

3/8/2016 10:35 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức cấp xã khóa 9Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức cấp xã khóa 9

 Ngày 25/12/2015, Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án 1956 khóa 9.

Tham dự buổi bế giảng có ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Trọng Tấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thanh Tâm, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao giấy chứng nhận cho các học viên

Qua10 ngày (từ ngày 14/12-25/12/2015), các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin như xử lý văn bản word, xử lý bảng tính execel, sử dụng trình chiếu, sử dụng máy tính cơ bản (Windows và Ubuntu), sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh và các vấn đề liên quan an toàn thông tin mạng hiện nay.

Tại buổi bế giảng, 48 giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đã được trao cho 48 cán bộ, công chức cấp xã.

Trung tâm CNTT&TT

12/29/2015 8:40 AMĐã ban hànhTriển khai kế hoạch UDCNTTXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next