Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 
Ngày bắt đầu:
15/02/2019  
Ngày kết thúc:
17/03/2019  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Thông tin và Truyền thông

 
Nội dung:

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 2018-2021.

Nhằm sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền Thông đã xây dựng Đề án Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông, Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến cho Dự thảo quyết định. Văn bản góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/3/2019 để tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định. Sau thời gian nêu trên, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không gửi văn bản góp ý thì xem như thống nhất Dự thảo.

Xem chi tiết dự thảo Văn bản tại đây!du thao Quyet dinh sua doi.doc

 
Danh sách Góp ý