Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030  
Ngày bắt đầu:
13/09/2019  
Ngày kết thúc:
27/09/2019  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025,  tầm nhìn đến năm 2030 

 
Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 26/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 794/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Để tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đóng góp ý kiến cho dự thảo.CQDT.rar

Công văn góp ý của các đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 27/9/2019. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không có văn bản trả lời được xem thống nhất với dự thảo Đề án.


 
Danh sách Góp ý