Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
Ngày bắt đầu:
21/05/2020  
Ngày kết thúc:
29/05/2020  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 
Nội dung:

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2020, theo đó Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng "Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".

Trên cơ sở các quy định liên quan như: Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính Phủ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước:"Khuyến khích các cơ quan nhà nước ban hành quy định ưu đãi về thu nhập cho nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan mình…";  Khoản i mục 2 phần II Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế: "Xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước"; Mục 2 Phần III Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 31/12/2014 của Tỉnh ủy Tây Ninh, có xác định nhiệm vụ, giải pháp"Đổi mới chính sách thu hút và đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức công nghệ thông tin. Hoàn thiện hệ thống chức danh, chế độ lương, thưởng, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức". Đồng thời tham khảo quy định, chính sách chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ làm công tác công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của các tỉnh khác,

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến ý của các cơ quan liên quan (kèm theo các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Quyết định, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và tài liệu tham khảo các tỉnh).Du thao Quy dinh che do ho tro can bọ CNTT 2020.rar

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/5/2020 theo địa chỉ số: 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, điện thoại liên hệ: 0276.3813222.


 
Danh sách Góp ý