Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  
Ngày bắt đầu:
19/06/2020  
Ngày kết thúc:
19/07/2020  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 
Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo "Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh Tây Ninh" (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Kính gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến cho Dự thảo Du thao QD tiep nhan - tra kq TTHC theo QD45.docvà gửi ý kiến đóng góp về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/6/2020 để Sở tổng hợp, tham mưu UBND Tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị.


 
Danh sách Góp ý