Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong CQNN năm 2015 
Ngày bắt đầu:
29/03/2016  
Ngày kết thúc:
08/04/2016  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong CQNN năm 2015

 
Nội dung:

Thực hiện Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ kết quả tự đánh giá của đơn vị và đối chiếu số liệu tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trong tỉnh trong năm 2015.

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các đơn vị góp ý về bảng điểm để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.

 
Danh sách Góp ý