Văn Bản Đang Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Góp ý dự thảo Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 22/01/2021  05/02/2021  
Văn Bản Hết Hạn Lấy Ý Kiến
Tiêu đềLoại văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúc
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 11/04/2019  11/05/2019  
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 05/09/2018  14/09/2018  
Lấy ý kiến Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 15/02/2019  17/03/2019  
Góp ý Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh 09/12/2016  17/12/2016  
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 26/09/2018  05/10/2018  
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 08/01/2018  19/01/2018  
Góp ý dự thảo Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  19/06/2020  19/07/2020  
Góp ý dự thảo quy định chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tây Ninh 21/08/2020  28/08/2020  
Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 21/05/2020  21/06/2020  
Góp ý dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 03/09/2019  10/09/2019  
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh 19/05/2016  28/05/2016  
Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT tại tỉnh Tây Ninh 31/05/2016  06/06/2016  
Góp ý dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030  13/09/2019  27/09/2019  
Dự thảo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong CQNN năm 2015 29/03/2016  08/04/2016