Công khai minh bạch
Tiêu đề: Quyết định và Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp, kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Phân loại: Tranh tra
Ngày ban hành: 15/05/2019
Người ký:
Tóm tắt: Quyết định và Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp, kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Nội dung:
Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định và Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp, kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.