Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công khai dự toán bổ sung năm 2020
Phân loại: Hành chính
Ngày ban hành: 15/06/2020
Người ký: PGĐ Đặng Đình Toàn
Tóm tắt: Công khai dự toán bổ sung năm 2020 (Đại hội Đảng)
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: