Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 38/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Trích yếu:
Góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
08/01/2018 19/01/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý