Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 13/05/2019, 09:00
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/05/2019
Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019 nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 10/12/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, tăng thu nhập của người dân. Huy động thêm nguồn lực và chịu trách nhiệm về sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đạt hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,5%/năm theo Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 10/12/2018 của Tỉnh ủy; Phấn đấu đến cuối giai đoạn 2016-2020, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương; Đảm bảo hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu, được hỗ trợ đào tạo nghề theo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo Trung ương và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khoẻ, giáo dục cho người nghèo; Phấn đấu đến cuối giai đoạn 2016-2020, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương; Cải thiện, nâng cao điều kiện sống cho người nghèo; tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện sản xuất tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo. Ưu tiên hộ nghèo và người nghèo ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã khó khăn được tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Để đạt các chỉ tiêu trên, kế hoạch cũng đề ra các giải pháp triển khai thực hiện như: Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả; Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được Ngân sách trung ương và địa phương bố trí vốn năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2018/QĐ-UND ngày 8/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020.

Hướng dẫn, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh như đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động cho người nghèo; tăng cường hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm đến vùng nông thôn thông qua hoạt động của sàn giao dịch việc làm. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình quy định; tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Các sở, ban, ngành liên quan tham gia triển khai nội dung Chương trình trong phạm vi, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực do sở, ngành quản lý; Các sở, ngành được phân công thực hiện các chính sách giảm nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo gắn với chính sách, chương trình và kế hoạch phát triển của sở, ngành; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện ở cơ sở. Báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6 và báo cáo năm trước ngày 10/12 hoặc đột xuất (khi cần thiết theo yêu cầu) về tình hình triển khai thực hiện Chương trình về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Chi tiết nội dung xem  Tải về Tải về 953CTMTQG.pdf. 

Huyền Thanh

Lượt người xem:  Views:   116
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết