Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 25/09/2020, 16:00
Nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành thông tin và truyền thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2020
Ngày 23/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Chỉ thị 63/CT-BTTTT về nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của ngành TTTT.
Chỉ thị nêu rõ, trong xu thế chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương cũng cần được chuyển đổi sang việc sử dụng dữ liệu số.
Công tác báo cáo do đó cũng cần chuyển dịch từ báo cáo tình hình hoạt động sang tập trung nhiều hơn vào tổng hợp, thu thập số liệu, làm dữ liệu đầu vào cho công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình phát triển của lĩnh vực quản lý; từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, góp phần phục vụ sự phát triển ngành, lĩnh vực.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ TTTT, công tác báo cáo trong ngành TTTT thời gian qua vẫn đang được thực hiện chủ yếu theo cách thức truyền thống, với nhiều tồn tại, bất cập. Các quy định về chế độ báo cáo còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn, lúng túng trong việc tổng hợp, thông tin, số liệu.
Vẫn còn tình trạng một số đơn vị yêu cầu báo cáo cùng một nội dung, có tình trạng báo cáo trùng lặp, dẫn đến công tác báo cáo chiếm quá nhiều thời gian làm việc, giảm năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Vì thế, để đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả, loại bỏ các nội dung báo cáo trùng lặp không cần thiết, đồng thời tăng cường chất lượng tham mưu tổng hợp, thúc đẩy hoạt động phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ TTTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TTTT quán triệt nguyên tắc và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.
Theo đó, về nguyên tắc chung sẽ thống nhất bộ chỉ tiêu số liệu thống kê, khung mẫu báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong ngành TTTT xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Căn cứ tình hình thực tế, bộ chỉ tiêu số liệu thống kê, khung mẫu báo cáo định kỳ đã được thống nhất có thể được chỉnh sửa, bổ sung khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TTTT. 
Thống nhất các cơ quan đầu mối tổng hợp, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo của Ngành, đảm bảo các số liệu thống kê, báo cáo theo định kỳ chỉ cần cung cấp một lần cho một cơ quan đầu mối. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo của ngành TTTT. 
Căn cứ vào các nội dung số liệu thống kê, báo cáo định kỳ, Văn phòng và các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ TTTT có trách nhiệm chia sẻ, khai thác thông tin báo cáo theo quy định, xây dựng các báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ TTTT.
Ngoài các số liệu thống kê, báo cáo theo định kỳ được thống nhất tại điểm 1, Mục I Chỉ thị này và các báo cáo đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TTTT.
Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ TTTT phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT, các Sở TTTT xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành bộ chỉ tiêu thống kê, khung mẫu báo cáo định kỳ cho các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Sở TTTT thống nhất áp dụng, bảo đảm việc thu thập dữ liệu hiệu quả, tránh trùng lặp, loại bỏ các nội dung báo cáo không cần thiết. Phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT định kỳ đánh giá, rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định chỉnh sửa, bổ sung bộ chỉ tiêu thống kê, khung mẫu báo cáo định kỳ đảm bảo phù hợp với tình hình triển khai thực tế. Phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT, các Sở TTTT thống nhất, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt đầu mối tổng hợp, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo của Ngành đối với từng loại dữ liệu báo cáo.
Phối hợp Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin, Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ TTTT, hướng tới việc thu thập số liệu thống kê, báo cáo định kỳ theo hình thức trực tuyến; kết nối với các Hệ thống thông tin báo cáo của các đơn vị trong Ngành, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc Bộ TTTT để chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu báo cáo trong công tác quản lý nhà nước, ra quyết định. 
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT, các Sở TTTT phối hợp với Văn phòng Bộ TTTT trong việc thống nhất, xây dựng, rà soát trình Lãnh đạo Bộ ban hành, chỉnh sửa, bổ sung bộ chỉ tiêu thống kê, khung mẫu báo cáo định kỳ; thống nhất đầu mối tổng hợp, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo của ngành TTTT đối với từng loại dữ liệu báo cáo;
Theo định kỳ báo cáo, thực hiện cập nhật nội dung số liệu thống kê, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo các nội dung được thống nhất; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu thống kê, nội dung báo cáo định kỳ;
Trường hợp hệ thống thông tin chưa sẵn sàng cho công tác thu thập số liệu thống kê, báo cáo định kỳ theo hình thức trực tuyến, công tác báo cáo được thực hiện qua hình thức gửi thư điện tử và báo cáo bằng văn bản.
Tổ chức, doanh nghiệp trong ngành TTTT thực hiện cập nhật nội dung số liệu thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định. 
MN
 
Lượt người xem:  Views:   231
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động