Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
Ngày bắt đầu:
03/09/2019  
Ngày kết thúc:
10/09/2019  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Du thao chi tieu.rar

 
Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2017 ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử (CQĐT) cấp xã và cấp huyện;

Để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT của Sở, ngành và cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã/phường/thị trấn đóng góp ý kiến cho dự thảo.

(Đính kèm dự thảo Quyết định).

Công văn góp ý của các đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 10/9/2019. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không có văn bản trả lời được xem thống nhất với dự thảo.


 
Danh sách Góp ý