Ngành TTTT chung sức xây dựng nông thôn mới
 
Ngày 29/9/2015, Bưu điện tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 828/QĐ-BĐTN về việc mở dịch vụ tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã đa dịch vụ. Đó là Bưu điện - Văn hóa xã Hiệp Tân 1 (ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại: 066 3838999) và Bưu điện - Văn hóa xã Truông Mít (ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại: 066 ...
 
 Ngày 18/9/2015, Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông – Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đến kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện Tiêu chí 8 về Bưu điện tại xã Long Khánh và Long Phước huyện Bến Cầu. Đây là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Thanh Hùng, Bí ...
 
tiêu chí 8 về Bưu điện, nội dung tiêu chí bao gồm: Xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và xã có internet đến ấp.
 
Xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính. Chương trình vận động toàn xã hội tham gia; Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện; Các hoạt động cụ thể do chính người dân ở ấp, xã bàn bạc dân chủ và quyết định tổ chức thực hiện. Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới khi đạt chuẩn 19 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
HoatDongAnh/NTM/To gap-mau NAM 2012_2.ppt
 
Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM
 
Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết đã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị cơ sở.
 
TT Số hiệu Ngày tháng Nội dung 1 26-NQ/TW 05/8/2008 Nghị quyết Hội nghị ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tây Ninh: Mở 02 điểm Bưu điện - Văn hóa xã đa dịch vụ(None)Tây Ninh: Mở 02 điểm Bưu điện - Văn hóa xã đa dịch vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2015 2:50 PMYesĐã ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông: Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Long Phước và Long Khánh huyện Bến Cầu(None)Sở Thông tin và Truyền thông: Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Long Phước và Long Khánh huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2015 4:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức lớp tập huấn thực hiện tiêu chí 8 – bưu điện về xây dựng nông thôn mới(None)Tổ chức lớp tập huấn thực hiện tiêu chí 8 – bưu điện về xây dựng nông thôn mới /HoatDongAnh/BuuChinhVienThong/_W/IMG_3564_jpg.jpg
tiêu chí 8 về Bưu điện, nội dung tiêu chí bao gồm: Xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và xã có internet đến ấp.
7/31/2013 2:25 PMNoĐã ban hành
Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM(None)Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính. Chương trình vận động toàn xã hội tham gia; Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện; Các hoạt động cụ thể do chính người dân ở ấp, xã bàn bạc dân chủ và quyết định tổ chức thực hiện. Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới khi đạt chuẩn 19 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
4/17/2013 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM(None)Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2013 3:50 PMNoĐã ban hành
Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM(None)Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2013 3:30 PMNoĐã ban hành
Tài liệu Hỏi - Đáp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (năm 2012)(None)Tài liệu Hỏi - Đáp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (năm 2012) /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/hoidap2_jpg.jpg
Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết đã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị cơ sở.
4/11/2013 3:15 PMYesĐã ban hành
Một số văn bản về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới(None)Một số văn bản về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới /HoatDongAnh/NTM/_W/images (2)_jpg.jpg
4/10/2013 2:45 PMNoĐã ban hành