Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 09/10/2019, 16:00
Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/10/2019
Ngày 09/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 66/KH-STTTT tuyển dụng công chức năm 2019.

Theo Kế hoạch, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tuyển dụng 5 vị trí việc làm bao gồm: văn thư, lưu trữ, kế toán, quản lý thông tin cơ sở, công nghệ thông tin. Cụ thể,

1. Vị trí văn thư

1.1. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác văn thư : Quản lý, theo dõi, bảo quản văn bản đến, văn bản đi của cơ quan; phát hành văn bản đi theo địa chỉ nơi nhận của văn bản đã ký ;…

- Thống kê và báo cáo lãnh đạo Văn phòng tình hình giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn theo cơ chế "một cửa";

          - Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở theo quy định ;

          - Xây dựng danh mục hồ sơ của cơ quan ;

          - Phối hợp với Lưu trữ cơ quan hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc lập hồ sơ trong cơ quan.

1.2. Ngạch công chức cần tuyển: Cán sự

1.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư, quản trị văn phòng, hành chính, công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Vị trí lưu trữ

2.1. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giúp Giám đốc hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu;

- Tiếp nhận, hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ, tài liệu;

- Giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; tổ chức hủy tài liệu hết giá trị theo quyết định của Giám đốc;

- Hỗ trợ công tác tổ chức và hậu cần cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của cơ quan;

- Quản lý tiền mặt, lập sổ theo dõi thu chi tiền;

- Quản lý việc cấp nhiên liệu đi công tác và công tác phí;

- Hỗ trợ công tác tài chính của cơ quan;

- Hàng năm, phối hợp thống kê và kiểm kê tài sản của cơ quan.

2.2. Ngạch công chức cần tuyển: Cán sự

2.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng, hành chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Vị trí Kế toán

3.1. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 - Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động hành chánh  sự nghiệp, kinh phí hoạt động hàng năm;

- Lập quyết định phân bổ kinh phí hoạt động Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc vào đầu năm và bổ sung hoặc điều chỉnh kinh phí (nếu có);

- Lập báo cáo tài chính và đối chiếu kinh phí hàng quý, năm với Kho bạc nhà nước và Sở Tài chính;

- Phối hợp với các phòng trong công tác lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phát sinh;

- Quản lý, giám sát thực hiện tình hình sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí: Kinh phí giao tự chủ (kinh phí khoán); Kinh phí cải cách tiền lương; Kinh phí giao không tự chủ và Kinh phí sự nghiệp và các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3.2. Ngạch công chức cần tuyển: Chuyên viên

3.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

4. Vị trí quản lý thông tin cơ sở

4.1. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác thông in cơ sở ngắn hạn; phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hội thi, hội thảo, tọa đàm… về công tác thông tin cơ sở.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan, các phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác thông tin cơ sở theo nhiệm vụ đã được phân công;

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác thông tin cơ sở;

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến công tác tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, bảng quang báo và thực hiện chế độ báo cáo các nội dung liên quan;

- Tham mưu cấp phép hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm;

- Phối hợp thanh, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

4.2. Ngạch công chức cần tuyển: Chuyên viên

4.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Vị trí về công nghệ thông tin

5.1. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại cơ quan; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; phối hợp tiếp nhận triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan;

- Phối hợp, quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin chuyên ngành của Sở;

- Tham mưu ban hành các quy định, quy chế nội bộ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

- Thẩm định tình trạng hư hỏng máy tính trong cơ quan.

5.2. Ngạch công chức cần tuyển: Chuyên viên

5.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 - Tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lượt người xem:  Views:   770
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết