Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 03/03/2020, 09:00
Phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2020
Ngày 27/02/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Việc triển khai kế hoạch nhằm phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 theo Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phục vụ tốt cho Nhân dân; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, đúng pháp luật, giảm thời gian và chi phí về vật chất của các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ Nhân dân.

Kế hoạch tập trung thi đua thực hiện thắng lợi Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X về cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Thi đua cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thi đua nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Để thực hiện nội dung trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp như tiếp tục tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc; Thực hiện tham mưu ban hành văn bản QPPL theo đúng thẩm quyền, trình tự, thể thức; rà soát, cập nhật và đề xuất xử lý các văn bản hết hiệu lực thi hành, vi phạm Luật Ban hành văn bản; Thường xuyên kiểm soát việc thi hành pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát TTHC; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tham gia đối thoại với tổ chức, cá nhân khi cần thiết; Triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh năm 2020 theo quyết định UBND tỉnh phê duyệt.Tham mưu UBND tỉnh Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của UBND cấp xã và thí điểm cho một số cơ quan ngành dọc và đơn vị sự nghiệp.Tiếp tục triển khai chữ ký số cho cá nhân lãnh đạo và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện ứng dụng chữ ký số liên thông văn bản điện tử, xác thực các tài liệu điện tử, thí điểm sử dụng ký số trên thiết bị di động khi Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai.Chuyển đổi Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015; Cử CCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động.

 

Lượt người xem:  Views:   85
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết