Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 14/08/2017, 10:00
Thực hiện tốt các chương trình phát triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên thanh niên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2017 | Kiều Oanh
Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn, Đài phát Thanh truyền hình thực hiện các phóng sự tuyên dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biêu, những điển hình thanh niên, các mô hình hay về học tập, ứng dụng CNTT, sản phẩm CNTT tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển CNTT; Xây dựng chuyên mục theo chuyên đề về lĩnh vực công nghệ thông, để cập nhật tình hình, chương trình, công nghệ mới về lĩnh vực công nghệ thông tin do Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý
Trong những năm qua, từ năm 2012-2017, để thực hiện các chương trình về phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo, trong công tác chuyên môn cũng như cho toàn thể lực lượng Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, Tỉnh đoàn Tây Ninh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức và chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường thực hiện việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển CNTT của Đảng, Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội; Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn, Đài phát Thanh truyền hình thực hiện các phóng sự tuyên dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biêu, những điển hình thanh niên, các mô hình hay về học tập, ứng dụng CNTT, sản phẩm CNTT tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển CNTT; Xây dựng chuyên mục theo chuyên đề về lĩnh vực công nghệ thông, để cập nhật tình hình, chương trình, công nghệ mới về lĩnh vực công nghệ thông tin do Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý. Trong giai đoạn công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc tuyên truyền, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin mạng cho lực lượng đoàn viên thanh niên là một trong những yêu cầu cần thiết. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tỉnh đoàn và các tổ chức Đoàn cơ sở thực hiện nhiều cuộc trao đổi, tập huấn về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Về công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công/viên chức trẻ; Đưa nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ Cải cách hành chính của tỉnh, vận động đoàn viên, thanh niên trẻ làm những người đi đầu trong việc thực hiện, sử dụng các phần mềm ứng dụng.

Trong quá trình thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn tuyên truyền cho mọi đối tượng, mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên về việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, cập nhật thông tin một cách có chọn lọc từ mạng internet.

Về công tác phổ biến CNTT trong xã hội, Sở đã phối hợp tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi thường xuyên đến các điểm phục vụ truy cập internet miễn phí (Chương trình Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ) để có thể cập nhật kiến thức từ internet, tăng cường khả năng sử dụng internet, máy tính; Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và công tác chuyên môn.

Về công tác tăng cường ứng dụng CNTT, hàng năm, Sở phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi Tin học cho các đối tượng là cán bộ đoàn, đoàn viên của các địa phương. Phổ biến, hướng dẫn ứng dụng các giải pháp, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin cho đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước; Tuyên truyền vận động và có những chương trình ưu tiên cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về công tác khuyến khích hoạt động nghiên cứu, phát triển CNTT, bên cạnh việc phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi Tin học cho các đối tượng là cán bộ đoàn, đoàn viên của các địa phương thì còn phối hợp tổ chức các cuộc thi tin học khác nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin (Tin học trẻ không chuyên, Tin học văn phòng cho cán bộ công chức trẻ không chuyên) và tham gia các cuộc thi tin học cho các đối tượng do Trung ương Đoàn tổ chức.

Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tăng cường có nhưng nghiên cứu, đề xuất, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ lao động sản xuất, công tác chuyên môn. Kết quả trong 5 năm, đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện, trong đó có 3 đề tài được khen thưởng cấp tỉnh, 01 đề tài được khen thưởng cấp Quốc Gia (Hệ thống phần mềm "Họp Không giấy").

Nhìn chung, trong giai đoạn 2012-1017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tốt với Tỉnh đoàn Tây Ninh để thực hiện tốt các chương trình phát triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng đoàn viên thanh niên, đặc biệt đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước nhằm góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cũng còn một số hạn chế như: Lực lượng công nghệ thông tin trên địa bàn còn thiếu, chưa đủ để đáp ứng yêu cầu trong công việc, hỗ trợ thúc đẩy lĩnh vực này; Chưa có nhiều sáng kiến, chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguyên nhân của những hạn chế là do chế độ đãi ngộ còn thấp và điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực cho lực lượng công nghệ thông tin còn hạn chế (chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này); Lực lượng đoàn viên thanh niên làm cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước còn thiếu nhiều kinh nghiệm, tư duy trong môi trường làm việc nên chưa chủ động đề xuất sáng kiến. Còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục trong việc đăng ký các chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học.

Để chương trình phối hợp tốt hơn nữa trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông có các đề xuất các giải pháp như về công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện chương trình: Tỉnh đoàn cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông; Chủ động, đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông.

Về các hoạt động cho chương trình phối hợp, tổ chức các cuộc thi tin học cho các đối tượng hiện có và mở rộng thêm cho các đối tượng khác; Công tác đào tạo về công nghệ thông tin cần được tổ chức đều đặn, nội dung đào tạo cần bám sát thực tiễn với việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị. Đặc biệt là về kiến thức đảm bảo an toàn thông tin mạng trong giai đoạn công nghệ số phát triển như hiện nay; Phát động trong chi đoàn phong trào sáng tạo trong việc ứng dụng CNTT và tổ chức các cuộc thi về kỹ năng sử dụng máy tính trong công tác hàng ngày, trong phiên tòa xét xử.

Về bố trí nguồn lực triền khai chương trình, hỗ trợ kinh phí cơ bản ban đầu trong việc thực hiện các sáng kiến, đề tài nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động sản xuất, công tác chuyên môn; Tổ chức các buổi giao lưu, tham quan thực tế các mô hình đã được thực hiện thành công cho các đoàn viên thanh niên khác có thể tham quan, học hỏi; Hỗ trợ hơn nữa trong việc thực hiện các thủ tục để đăng ký các đề tài sáng kiến, nghiên cứu khoa học.

Kiều Oanh

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động