Video mới
Diễn tập “Phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnh Tây Ninh năm 2017” Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2017, trong đó có giao cho Sở Thông tin và Truyền thông hạng mục tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng bảo vệ các hệ thống thông tin tỉnh Tây Ninh năm 2017, Nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC nhà nước về an toàn an ninh thông tin mạng, nâng cao trình độ và mức độ sẵn sàng cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh sẵn sàng ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh đã tổ chức diễn tập “Phòng chống tấn công mạng bảo vệ hệ thống thông tin của tỉnh Tây Ninh năm 2017” vào lúc từ 7g30, ngày 16/8/2017 (thứ tư) tại Khách sạn SUNRISE, Đường Hoàng Lê Kha, TP.Tây Ninh.
Thăm tặng quà người lớn tuổi