Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT tại tỉnh Tây Ninh 
Ngày bắt đầu:
31/05/2016  
Ngày kết thúc:
06/06/2016  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT tại tỉnh Tây Ninh

 
Nội dung:

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin;

Thực hiện ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh văn bản số 1797/VP-VX ngày 12/5/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc truyền đạt ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin tại tỉnh Tây Ninh;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin tại tỉnh Tây Ninh, đề nghị các đơn vị góp ý dự thảo Kế hoạch gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 06/6/2016 để kịp thời trình UBND tỉnh ban hành.

 
Danh sách Góp ý